Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darjo Felda

Vseh ključnih besed je 324, ki se skupaj pojavijo 813 krat.
94 ključnih besed (29.01 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 583 krat (71.71 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
73x12.52%matematika
43x7.38%predšolski otroci
35x6%otroci
33x5.66%matematika v vrtcu
23x3.95%razvrščanje
16x2.74%igra
15x2.57%geometrija
13x2.23%geometrijska telesa, števila
12x2.06%logika in jezik, štetje
11x1.89%predšolsko obdobje, drevesni prikaz
8x1.37%vrtec, merjenje, kurikulum za vrtce, matematične dejavnosti
7x1.2%Carrollov prikaz, orientacija, geometrijski liki
6x1.03%matematika v predšolskem obdobju, drugo starostno obdobje, didaktične igre, kurikulum
5x0.86%prvo starostno obdobje, orientacija v prostoru, otroška igra, učenje, dejavnosti, dolžina, razvojne značilnosti, osnovna šola, kombinatorika
4x0.69%orientacijski pojmi, vzgojiteljice, strategije štetja, vzgojitelji, predšolska vzgoja, Piaget, motivacija, učitelji
3x0.51%preverjanje znanja, medpodročne povezave, metodični koraki, predšolska matematika, načrtovane dejavnosti, razvoj, učni načrti, obdelava podatkov, merjenje mase, računalnik, vzorci, starši, matematični problemi
2x0.34%urejanje, razvoj otroka, samostojnost, montessori pedagogika, otroške igre, otrokov razvoj, tekmovanje, mišljenje, razvoj predšolskega otroka, razvoj mišljenja, liki, Euler-Vennov prikaz, GeoGebra, prostor, grafični prikazi, gibanje, didaktična igra, pouk, informacijsko-komunikacijska tehnologija, predšolski otroki, raziskava PISA, matematična pismenost, igre, pismenost, simetrija, Van Hiele, ocenjevanje znanja, izobraževanje, mnenja, didaktični koraki, didaktični material, mednarodni matematični kenguru, Kurikulum za vrtce, dnevna rutina, celostni razvoj, medpodročno povezovanje, relativna merska enota, števila in štetje, matematični kotiček, razvojne značilnosti otrok
1xTeX, matematika v šoli, razvojno obdobje, načini nadaljevanja vzorca, tretji razred osnovne šole, kurikulum v vrtcu, mišljenje in govor, objekti vzorca, Piaget in Inhelder, predšosko obdobje, matematični vzorci, taksonomije, Bach, fuga, Beethoven, funkcije, inverzije, transpozicije, glasba, oblike, van Hiele, kombinacije, gibalne igre, sortiranje, barve, grupe, dejavnosti iz kombinatorike, kakovost v vrtcu, spodbujanje razvoja, LaTeX, beamer, matematično besedilo, strokovno besedilo, odpadni material, didaktične igrače, ocenjevanje, preverjanje, znanje, merjenje dolžine, raziskava TIMSS, priprava učnega materiala, simetrija v naravi, geometrijske oblike, ustvarjalnost, ustvarjalni gib, utelešena kognicija, izobraževanje učiteljev, šolski sistem, učiteljišče, učni uspeh, matura, vzgojitelj, pešci, kolesa, prednosti, slabosti, dijaki, poklicna matura, pedagoška fakulteta, pripravništvo, eksperimentalna/kontrolna skupina, pojem količine, zgodovina matematike, otroki, orientacijske zmožnosti otrok, narava, matematični izrazi, težišče, središče včrtane krožnice, matematični cilji, dom, dinamična geometrija, znamenite točke trikotnika, središče očrtane krožnice, višinska točka, avtomobili, vrstični prikazi, igrače, didaktično gradivo, podpora, elektronski učbeniki, linearna funkcija, srednje strokovno izobraževanje, premica, uspeh, zaupanje, druga starostna skupina, prva starostna skupina, metodologija korak za korakom, količina, razvoj pojmov, neskončnost, geometrijski pojmi, simetrija v predšolskem obdobju, večje oz. manjše, priprave na vzgojno-izobraževalno delo, uspešnost, površina, kubični decimeter, stolpični prikazi, delovni listi, sistematičnost, permutacije s ponavljanjem, simetrija na listu, permutacije, Carrollov diagram, puščični prikaz, zimska oblačila, stolpčni prikaz, od telesa k točki, aktivno učenje, urejanje ali seriacija, klasifikacija ali razvrščanje, skriti zaklad, IKT, 3. razred, verjetnost, matematika za otroke, število nič, učenje preko igre, sodelovanje, matematične igre, 4-5-letniki, konzervacija števila, otroci tehtajo, poučevanje, Mednarodni matematični kenguru, učenje z gibanjem, učni načrt za matematiko, taksonomije znanja, matematika v 1. in 2. razredu osnovne šole, motivacijska sredstva, orientiranje v naravi, primerjanje, zaznavanje vzorcev, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, prepoznavanje vzorcev, oblikovanje vzorcev, tehtanje, sodelovalne veščine, sodelovalne strukture, pisni algoritmi, 2. triletje, pomnjenje, pozabljanje, transformacijski način poučevanja, e-gradiva, diskalkulija, specifične učne težave, algebra, okolje, ustvarjanje vzorcev, nadaljevanje vzorcev, splošne učne težave, slovenski in italijanski učni sistem, učni cilji, delovna doba, sredstva IKT, stopnja izobrazbe, prostornina, sodelovalno učenje, skupinska učna oblika, konstantna nestandardna enota, merjenje prostornine, pouk matematike v 1. razredu, Mednarodni matematični Kenguru, učni načrt, taksonomija znanj, tekmovalne naloge, zaporedja, vzgoja, simbolne igre, zgodnje učenje, orientacijske spretnosti, vloga igre pri predšolski matematiki, koraki merjenja, matematika v kurikulumu, govor, starost, merske enote, strategije merjenja mase, gibanje v vrtcu, predmeti, lastno telo, verižice, orientacija glede na sebe, reševanje problemov, učni pristopi, naloge, matematični modeli simetrije, matematične didaktične igre, kurikuum, cilji, povezovanje področij, psihoanalitične ter kognitivne teorije razvoja, tekmovanja, izkušnje, načela štetja, taksonomija znanja, merilne naprave, pojmi orientacije, oddelki podaljšanega bivanja, učiteljice, primeri, anketa, konkretna uporaba, stališča, prvi razred devetletke, matematične vsebine, Piagetova teorija, geometrijski liki in telesa, od telesa k liku, predšolski otrok, kurikul za vrtce, orientacija na telesu, spodbudno učno okolje, ocena, tabele, geometrija z merjenjem, Piagetova spoznavna teorija, kritika Piagetove teorije, konzervacija količine, področje matematike, izrazi, prikazi, zmožnost razvrščanja, vsebine predšolske matematike, mlajša skupina, starejša skupina, variacije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici