Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vida Medved-Udovič

Vseh ključnih besed je 448, ki se skupaj pojavijo 840 krat.
110 ključnih besed (24.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 502 krat (59.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
33x6.57%branje
28x5.58%pravljice
19x3.78%pripovedovanje
17x3.39%otroci
15x2.99%komunikacijski model
14x2.79%predšolski otroci
11x2.19%književna vzgoja, pismenost
10x1.99%bralna značka, porajajoča se pismenost
9x1.79%zgodnja pismenost
8x1.59%predšolsko obdobje, kohezivnost, opismenjevanje, predšolska vzgoja, slikanice, motivacija, govor
7x1.39%grafomotorika, glasovno zavedanje, koherentnost
6x1.2%predopismenjevanje, učenci, mladinska književnost
5x1%starši, kurikulum za vrtce, ustvarjalnost, spodbujanje branja, didaktične igre
4x0.8%pisanje, govorni razvoj, poslušanje, igra vlog, bralna motivacija, bralna pismenost, gledališče, doživljajsko poslušanje, dejavnosti, motivacija za branje, domišljija, vrtec, sodobna pravljica, sodobne pravljice
3x0.6%družinsko branje, predšolski otroki, učni načrti, berilo, razvoj govora, bibarije, igra, fantastična pripoved, knjižnica, ilustracije, ljudske pravljice, bralne navade, tabu teme, bralni kotiček, osnovna šola
2x0.4%književna zmožnost, ločitev staršev, jezikovne dejavnosti, učni načrt, lirika, spodbudno okolje, jutranje varstvo, cilji, bralne strategije, ustvarjalno pisanje, vloga staršev, izštevanke, Svetlana Makarovič, književnost, bralni interes, lutke, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pripovedovanje zgodb, bralni razvoj, jezikovna zmožnost, književni pouk, nacionalno preverjanje znanja, bralni interesi, otrokov razvoj, knjige, literarno-estetsko doživetje, metode opismenjevanja, otroški govor, klasične pravljice, družinska pismenost, doživljanje, bralno razumevanje, napredek, jezik, didaktični pripomočki, pripovedovalna shema, umetnostno besedilo, radijska igra, literarno estetsko doživljanje, Anja Štefan, pripovedovanje otrok, pouk književnosti, glas, preverjanje, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, didaktični instrumentarij, divergentno mišljenje, vloga učitelja, učitelji, slikanica brez besedila, priporočilni seznam, slovenščina
1xgovorno izražanje, ustvarjalno pripovedovanje, besedni zaklad, vrednotenje besedil, grafomotorične vaje, mladi bralci, vrste branja, stopnje branja, razvoj osvajanja branja, medpredmetno povezovanje preko pojmov, likovne naloge, slikarske in risarske likovne tehnike, likovni motivi, učbeniški kompleti iz Republike Slovenije, učni jezik, koncept tiska, Pod medvedovim dežnikom, poglabljanje literarnoestetskega doživetja, vzgojitelji, jezikovno področje, zamejstvo, poučevanje, knjižni junaki, eko bralna značka, neumetnostno besedilo, pisalne zmožnosti, Bralček palček, predbralno obdobje, spoznavni razvoj, orientacija na telesu, orientacija na papirju, razumevanje branja, bralni dosežki, vlečenje črt, orientacija v prostoru, dojemanje stvarne mačke - živali, dojemanje izmišljenega lika mačke, učinkovito branje slikanic, otrokov verbalni razvoj, vživljanje v pravljico, pripovedovanje pravljic, neverbalna komunikacija, predbralne sposobnosti, sprejemanje umetnostnega in neumetnostnega besedila, komunikacijski model poučevanja književne vzgoje, književna in knjižna vzgoja v vrtcu, izrazna sredstva radijske igre, radijske igre za otroke, didaktika mladinske književnosti, didaktičen material, motnje branja in pisanja, zgodba, recepcijska didaktika, faza šolske interpretacije, dodatek h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih, Kurikularne smernice, dvojezično območje, bralne urice, prisotnost psa, učenci 4. in 5. razredov OŠ, domače branje, poslušanje radijskih iger, izbor radijskih iger, pomen branja, predšolski bralci, disleksija, otroška književnost, besedila, cilji in dejavnosti, Lila Prap, gledališče v razredu, igralci, improvizacija, dramsko besedilo, književna oseba, gledalci, medkulturnost, medkulturno učenje, medkulturni dialog, (kulturna) identiteta, večkulturnost, strpnost, drugačnost, interpretativno branje, prvo triletje, teorije o igri, vrste iger, komunikacijski model književnosti, razločujoče poslušanje, komunikacijski model književne vzgoje, bralec začetnik, risanje, poslušanje z razumevanjem, šola, upad bralne motivacije, poznavanje barv, dejavniki razvoja govora, otroki, vpliv staršev, sodobne slikanice, vloga odraslih, kompetence vzgojiteljev, likovni in besedilni del, vrednotenje slikanic, izvirne slovenske slikanice, jezikovna vzgoja, Cicido, drugi razred osnovne šole, pripovedno besedilo, lirsko besedilo, uvodna motivacija, sodobne pripovedi za otroke, mladinski filmi, literarni projekti, serijske publikacije, vzgoja za medije, ekranizacija, učenje preko igre, didaktična igra, stari starši, izkušnje, knjiga Teta Cilka, preizkus znanja, otroška poezija, komunikacijski model obravnave književnega dela, avtorji, likovno izražanje otrok, rime, pesmi dveh sodobnih avtoric Anje Štefan in Bine Štampe Žmavc, drugo triletje, obdobje malčka, ocenjevanje otrokovega govora, narek, pravopis, pravopisna zmožnost, govorna kompetentnost, govorne interakcije med starši in otrokom, Kurikulum za vrtce, prstne igre, izobrazba mater, literarne dejavnosti, stopnje pismenosti, tisk, kriteriji vrednotenja, prvi triletje, bralni in pisni razvoj, govorjenje, literarno poustvarjanje, komunikacijske dejavnosti, besedna motivacija, lutkovna motivacija, likovna spodbuda, preizkus glasovnega zavedanja, ustno in pisno preverjanje, alternativni načini preverjanja znanja, analiza pripovedovanja otrok, komunikacijski modeli, pravljičarka Ela Peroci, Miškolin, branje pravljic, otrokovo pripovedovanje pravljic, preverjanje in ocenjevanje znanja, kompetence, pravljica, koherenca, prilagojene vaje, Ciciban in čebela, strategije za razvijanje jezikovnih zmožnosti, vloga odraslega pri razvijanju jezikovne zmožnosti, jezikovni razvoj otroka, vrednotenje ustvarjalnih besedil, didaktika književnosti, šolski literarni kanon, povezovanje, prijetno doživljanje, doktorske disertacije, učenci s posebnimi potrebami, primanjkljaji pri branju, vloga učitelja in staršev pri branju, škrat, pripovedke, zgodbe, obiski knjižnice, govorno-jezikovne zmožnosti, pesniške zbirke, pesniki, pesem Pedenjped, načini opismenjevanja, vloga učiteljev, robinzonsko obdobje, pravljično obdobje, vzgojno-izobraževalni pomen, razvojni pomen, zvočne oblike, beseda, Mojca Pokrajculja, tišina, glasba, socialni pomen, psihološki pomen, ustvarjalni pogovor, bralna zmožnost, vloga učencev, dramske dejavnosti, gledališka vzgoja, dramatizacija, gledališča sredstva, izražanje, ljudsko slovstvo, četrti razred, projekt V objemu besed, družina, vidni in slušni procesi, Kralj regratovih lučk, otrok in knjiga, bibliopedagoško delo v vrtcu, prvo starostno obdobje, pripovedovanje zgodb in pravljic, knjižnična vzgoja, Gabrijela Kolbič, projekt Zgodbožerčki, podoba o otroku, književna pismenost, slikopis, vloga otrok, vzgojna literatura, mentorji, zgodbe iz domačega okolja, družinska vzgoja, razredni pouk, dejavniki pismenosti, poezija, predbralne zmožnosti, nacionalni program za kulturo, smernice za kulturno-umetnostno vzgojo, dramatika v šoli, vsakodnevne vaje, literarna dela Ele Peroci, preverjanje in ocenjevanje, spodbujanje razvoja predbralnih zmožnosti, praktične dejavnosti, obisk gledališča izven šole, dejavnosti spodbujanja branja, pripovedovanje ob ilustracijah, orientacija v besedilu, natančno branje besedil, predopismenjevalne dejavnosti, sodelovanje, motivacijski dejavniki branja, realistična pripoved, uspešnost, Boter petelin in njegova zgodba, uganke, ugodna občutja, otroštvo, izguba, problemski pouk, kurikul, obravnava književnih besedil, otrokova recepcija, ustvarjalne dejavnosti, razvijanje ustvarjalnih sposobnosti, tabu tema, proces branja, nadpomenke, sodobna pripoved za otroke, besedišče otrok, ocenjevanje, protipomenke, razvijanje pravljične domišljije, Oton Župančič, predšolska bralna značka, identifikacija, frontalni pouk, pouk slovenščine, glasovi, črke, zlogi, besede, orientacija, razvojna disgrafija, pravljice polpreteklega zgodovinskega obdobja, pravljice sodobnega časa, vsebina pravljic, sprejemanje pravljice, pomen knjige in risanke, likovni jezik, slovenska izvirna slikanica, upovedovanje, vidna zaznava, revija Cicido, risanke, Bobek in barčica, učenje in igra, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, bralni nahrbtnik, bralni pouk, uporaba medpredmetnih povezav v praksi, slikarstvo in grafika, pisno poustvarjanje učencev, bralne učne strategije, učitelji razrednega pouka, problemske teme, likovna in grafična podpora, razumevanje, medpredmetno povezovanje, Pod Medvedovim dežnikom, priredbe pravljic, pomen pravljic, rešitev, ugankarske urice, stališča staršev, literarnoestetsko branje in poslušanje, igre vlog, vzgojiteljice, Ela Peroci, problemska literatura, mladi, interaktivna projektna pravljica, igre, čas, pouk branja, likovna inštalacija, starši predšolskih otrok, razvoj, grafomotorične dejavnosti, bralne navade staršev, bralne stopnje, bralni preizkus, jezokovna zmožnost, medpodročno povezovanje, gibalne/športne aktivnosti, ček lista, podpomenke, učenci prvega razreda, književni interes, opismenjevanje šestletnikov, posredovanje pravljic otrokom
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici