Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Drago Dubrovski

Together there are 569 keywords, that are appearing 948 times.
125 of them (21.97 % of all) appear more than once, together appearing 504 times (53.16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
65x12.9%diplomska dela
22x4.37%kriza
16x3.17%globalizacija
15x2.98%podjetje
13x2.58%prestrukturiranje
12x2.38%krizni management, management
9x1.79%internacionalizacija, mednarodno poslovanje
8x1.59%konkurenčnost
7x1.39%reorganizacija, podjetja, prisilna poravnava, krize
6x1.19%prevzemi, Evropska unija
5x0.99%ukrepi, prenova, razvoj, trg, združitve
4x0.79%učinkovitost, strategija, trženje, analiza, vzroki, strateški management, uspešnost poslovanja, spremembe, strategije, konkurenca, likvidacija
3x0.6%uspešnost, turizem, podjetništvo, gradbeništvo, povezovanje, malo podjetje, organizacijska kultura, Adria Airways, samostojni podjetniki, poslovanje, poslovni procesi, modeli, storitve, zavarovalnice, kultura, banke, sinergija, poslovne povezave, avtomobilska industrija, reinženiring, kriza podjetja, gospodarstvo, mala podjetja, gospodarski razvoj, stečaj, simptomi, insolventnost, vodenje
2x0.4%podjetje v krizi, ekonomska kriza, odgovornost, oglaševanje, investicije, promocija, liberalizacija, organizacijska klima, varstvo okolja, projekti, nizkocenovni prevozniki, preprečevanje krize, spreminjanje podjetja, motnje poslovanja, trženjski splet, izobraževanje, pripojitve, kapitalske povezave, vzroki krize, nadzor, bolnišnice, potrošniki, združitve podjetij, zadovoljstvo zaposlenih, bančno zavarovalništvo, zračni promet, tveganja, bančna garancija, nesreče, slabosti, benchmarking, zdravljenje krize, mednarodni odnosi, prenova podjetja, strateške povezave, Iskra Avtoelektrika, poslanstvo, načrt finančne reorganizacije, finančna reorganizacija, dolgovi, nepridobitne organizacije, zakonodaja, društva, vizija, zavarovalništvo, poslovni sistemi, raziskava, trgovsko podjetje, bančništvo, NTI, razreševanje krize, insolvenčni postopki, trgovina, javna naročila, strateško povezovanje, organiziranje, mednarodna trgovina, proizvodnja, metode, ekonomske krize, financiranje, blagovne znamke, delovanje, kapitalsko povezovanje, Mercator
1xzdružitev podjetij, motnje, trženjski pristop, ključni kupci, partnerstva, ključni izdelki, delovna sila, preprečevanje kriz, programsko-tržno prestrukturiranje, kakovost, BDP, turistični delavci, tečajna tveganja, mehanizem deviznih tečajev, maastrihtski konvergenčni kroteriji, Kitajska, Greiner, Pümpin, Mintzberg, poslovno komuniciranje, Prange, pogajanja, zgodovina, evro območje, zablode managementa, napake managementa, pravilo 80/20, papir, ekologija, STO, samoprevare managementa, reforme, evro, evropska valuta, Evropska monetarna unija, novi izdelki, prevzemi podjetij, proces spremembe imena, sprememba imena, ime podjetja, regionalna politika, OMV Slovenija, strukturni skladi, javno naročanje, javni sektor, razpoznavnost podjetja, dokapitalizacija, posebnosti in nagrade, neposredno trženje, SWOT analiza, klasifikacije ozemlja, predpristopna pomoč, televizija, pobude skupnosti, Evropska komisija, prednostni cilji, kreativne strategije trženja, proračunski uporabniki, kohezijska politika, združevalni procesi, sinergijski učinek, gospodarski subjekti, podjetniške povezave, enotni programski dokumenti, poslovanje podjetja, inoviranje, analiza po kvadrantih, diverzifikacija, motivi povezovanja, povezave podjetij, trgovina na drobno, evropsko teritorialno sodelovanje, javna sredstva, racionalna poraba, strategije internacionalizacije, finančna disciplina, spojitev bank, združitev bank, motivi internacionalizacije, skriti stroški, nabavna funkcija, projektiranje, špedicija, evropska carinska zakonodaja, SPIN, strategija trženja, pozicioniranje izdelka, raziskava trga, javni zavodi, organiziranost, globalni trg, turbulentno okolje, globalna konkurenca, statusno preoblikovanje, osebje, kadrovske težave, segmentiranje ozdelka, pomivalni stroji, ciklus, analiza stanja, pričakovani izidi, maloprodaja, kupci, veleprodaja, insolvečno pravo, sanacijski ukrepi, faze projekta, gospodinjski pripomočki, projektni timi, tekstilna industrija, simptomi krize, racionalizacija, tehnološka revolucija, strateška partnerstva, poslovne priložnosti, vinski bar, kultura pitja vina, promocija vina, lokalna skupnost, vino, gospodarska rast, razvojni modeli, optimiranje, disciplina, poslovni rezultati, človeški kapital, dejavniki uspeha, družba znanja, planiranje, javno podjetje, spreminjanje, rešitve, proizvodi, carina, Evropa, Carinska uprava Republike Slovenije, dejavnosti, rudniki, gostinstvo, solastniki, posledice, odhodki, sredstva, prihodki, komercialisti, prodaja, poslovni proces, strukture, prenova psolovanja, strateško poslovno povezovanje, sovražni prevzem, kmetijske zadruge, zaključna dela v gradbeništvu, vzdrževanje, logistika, zaloge, medkulturne razlike, učinkovitost poslovanja, hoteli, letalstvo, vrednostni papirji, pravna ureditev, strateško načrtovanje, javnost, gozdarstvo, makroekonomski kazalniki, ekonomska integracija, integracijski procesi, odnosi z javnostmi, komuniciranje, ugled, obramba, podoba, identiteta, informiranje, publiciteta, nova dejavnost, SPIN analiza, stabilnost, mir, državna varnost, PS JVE, finančni načrti, OVSE, konflikti med državami, demokracija, rehabilitacija, rehabilitacijska služba, bolniki, sistemizacija delovnih mest, človekove pravice, organizacijska struktura, izdelki, kultura podjetja, podružnice, nadzor podružnice, reševanje krize, razvoj krize, Poljska, neposredne tuje investicije, spremembe v podjetju, primerjava, odvisna družba, integracija družbe, obvladujoča družba, prevzemna družba, gospodarske družbe, oddelitve, scenariji, distribucija, tržne niše, finance, radijsko vodeni helikopter, gospodarska kriza, trenerska mreža, kompetenčni center, potniški promet, vozni redi, fizične osebe, letalski prevozi, osebni stečaj, letalska panoga, ekonomika, upravljanje, blagovne skupine, mednarodne finanče ustanove, federacija BiH, obmejne regije, siva ekonomija, tržno gospodarstvo, postkonfliktno okrevanje, strateški menedžment, politika podjetja, model nadzora, kazalniki poslovne uspešnosti, poslovni izidi, ruski trg, Slovenija, odziv v sili, samostojni podjetnik, izbira, vstop na tuje trge, načrtovanje, kadri, Avstrija, Hrvaška, izvoz, Italija, SPP, prospektivni SPP, skupine primerljivih primerov, zdravstevne storitve, Estonija, širitev poslovanja, prepoznavnost, organizacijske strukture, procesi, prednosti, preoblikovanje, družba z omejeno odgovornostjo, plinska kriza, Rusija, politika mednarodnega trženja, blagovna znamka, franšiza, mednarodni trg, Ukrajina, tranzicija, neoliberalni model, poslovne rešitve, poslovne analize, upravljanje visokošolskih zavodov, proračunska sredstva, Računsko sodišče, revizije, krizni ukrepi, električna energija, borza, insolvenčna zakonodaja, cene, elektrarne, obnovljivi viri, univerze, tiskarne, Studio Moderna, konoplja, Kazahstan, Agrokor, krizno komuniciranje, načrt komuniciranja, prepovedane droge, legalizacija, cenovni dejavniki, necenovni dejavniki, anketa, davčni prihodki, prodaja konoplje, upniški odbori, pozicioniranje, hrti, podjetniške krize, internet, mednarodno okolje, ovire, BIH, zaznave, boniteta, unovčevanje zavarovanj, masovna privatizacija, zavarovanje posojilnih obveznosti, obveznosti, posojila, motivi, lokacijski dejavniki, terjatve, upniki, insolvenčnost, Trimo, paneli, dolžniki, razvojne krize, transport, prestrukturoranje, logistični procesi, procesi dela, življenjski cikel, polnjena žica, jeklarstvo, usmerjenost, investiranje, koncentracija, skupinske izjeme, uredba, avtomobilizem, krizno vodenje, naravne nesreče, udeleženci reševanja, gasilsko društvo, reševalni timi, elementi nesreč, oblike nesreč, delovni pogoji, država, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, plačilna tveganja, vplivi, priskrba surovin, povezave, finančni trgi, finančne storitve, oblike gospodarskih družb, kapitalska ustreznost, okolje, stranke, finančne institucije, financiranje društva, ureditev, vrhnji management, svetovni trg, poslovodenje, kazalniki, preživetje podjetja, poslovni izid, globalizacija podjetij, konkurenčne prednosti, Indija, mednarodni trgi, pridobitne organizacije, splošna bolnišnica, azijska tržišča, državna pomoč, standardi ravnanja z delovno silo, Banka Koper, podjetniški inkubator, Adriatic-Slovenica, oblike povezav, dejavniki povezovanja, Mrežni pomurski podjetniški inkubator, občina Odranci, trgovinki postopki, elektronska trgovina, varovanje okolja, regionalni trgovinski sporazumi, svetovna trgovinska organizacija, funkcija nabave, pravila, certifikacija, učenje, sonaravno kmetovanje, kmetijstvo, preprečevanje, združevanje podjetij, učeče se podjetje, znanje, management znanja, finančna kriza, timsko učenje, organizacijsko učenje, upravljanje znanja, marketing, rast podjetja, zaposleni, uspešnost podjetja, organizacija, mednarodno trženje, segmentiranje, motivacija, železnice, podjetniške integracije, skladnost vrednot, hrvaški trg, avtorske pravice, nevladne organizacije, nepreničninska kriza, Daimler, migracije, strageija, prehodna obdobja, mobilnost, holdingi, prosti pretok ljudi, prihranki, raziskave trga, partnerski odnos, zavarovanje, strateška funkcija nabave, nabava, alternativni viri, kapitalske družbe, obramba pred prevzemom, zavarovalna storitev, tržna pot, strateško partnerstvo, finančni kazalci, tržni segmenti, spremenljivke modela, motorna vozila, Atatürk, sovražni prevzemi, socialno okolje, kulturno okolje, vera, pomen kulture
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica