Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mitja Krajnčan

Together there are 297 keywords, that are appearing 473 times.
69 of them (23.23 % of all) appear more than once, together appearing 245 times (51.8 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
15x6.12%vrtec
11x4.49%vzgojitelji, doživljajska pedagogika
10x4.08%predšolski otroci
9x3.67%vzgoja
7x2.86%inkluzija, otroci, osnovna šola
6x2.45%družina, starši, učitelji, čustvene in vedenjske težave
5x2.04%socializacija, šola, učenje, narava
4x1.63%strokovni delavci, čustvene in vedenjske motnje, gozdna pedagogika, doživetje
3x1.22%mladostniki, izkustveno učenje, igra, moteče vedenje, gibanje, vzgojni stili, otroci s posebnimi potrebami, učenci, možgani, predšolsko obdobje
2x0.82%stereotipi, učitelji razrednega pouka, timsko delo, predsodki, sodelovanje, gozd, vzgojiteljice, strpnost, izvajalci dodatne strokovne pomoči, agresivnost, čutila, starši otrok s posebnimi potrebami, samopodoba, Slovenija, kompetence, pomoč, sodelovanje s starši, participacija, avtoriteta, vrstniki, učenci s posebnimi potrebami, smernice, prilagoditve, vzgoja in izobraževanje, varovalni dejavniki, NTC sistem učenja, individualiziran program, naravno okolje, otrokov razvoj, uvajalno obdobje, integracija, uvajanje, stanovanjske skupine, samopoškodbeno vedenje, predšolska vzgoja, igre, različnost, gibalni razvoj, dejavniki tveganja
1xmotivacija, emo subkultura, indijanska kultura, projektno delo, strokovna pomoč, avtoagresivnost, kurikulum za vrtce, nasilje, agresija, medvrstniško nasilje, samopomoč, preprečevanje nasilja, posebnosti v vedenju, vedenje, socialna pedagogika, posebnosti, Aspergerjev sindrom, rizični dijaki, pristopi za spremembe, otroci/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in/ali motnjami, mladinski domovi, prednosti mediacije, vrstniška mediacija, hiperaktivnost, impulzivnost, vzgojni zavodi, nepozornost, odklanjanje šole, socialno vključevanje, spol, motnje vedenja in osebnosti, neenakost, psihična stiska, bolečine, rane, oblike sodelovanja, socialno okolje, povečana uspešnost dijakov, model socialnopedagoškega delovanja, večdnevne obogatitvene dejavnosti, celostni razvoj otroka, tabor, čustva, postavljanje meja, pričakovanja od zavodske vzgoje, strokovni delavci vzgojnih ustanov, pedagoška dokumentacija, igra in učenje, doživljanje, odnos, Srbija, vzgojni zavod, vzgojne ustanove, permisivni vzgojni stil, avtoritarni vzgojni stil, demokratični vzgojni stil, otrok in narava, čebelji pridelki, čebele, primerjava, ljudske igre, delo učitelja, učna manj uspešnost, učna pomoč, Dnevni center za otroke in mladostnike Koper, timski pristop, otroci s čustveno-vedenjskimi težavami, vedenjske in čustvene težave, socialne veščine, ljudje s posebnimi potrebami, razvojna obdobja, obravnava, socialne kompetence, učni načrti, odnosi, sproščanje, vaje, pomočnice vzgojiteljic, nadarjenost, šolska mediacija, pohvale, kritika, nagrade, delovanje možganov, Vzgojni zavod Smlednik, prvič v vrtec, zgodnja stimulacija možganov, navezanost, klasifikacija motenj, napotitev v zavod, indikatorji motenj, kazen, disciplina, kognitivni razvoj, NTC metoda, gibalne spretnosti, ravnotežje, telovadba, koordinacija gibanja, ponudba počitniških taborov, počitniški tabori, multikulturnost, priseljenci, strategije dela, dodatna strokovna pomoč, zgodovina taborništva, taborništvo, didaktika, reproduktivno učenje, razumevanje, prijateljstvo, dobre prakse, okoljska vzgoja v vrtcu, onesnaževanje, ohranjanje in varovanje okolja, socialna klima, sprejemanje različnosti, vpliv gozda na celostni razvoj, spontano gibanje, senzorna integracija, učno okolje, biblioterapija, ločevanje odpadkov, ohranjanje naravnih virov, žalovanje, avtistična motnja, proces sprejemanja otroka, starši ostalih otrok, otrok s posebnimi potrebami, sprejemanje drugačnosti, vloga učitelja, nov partner, motnje, recikliranje, kazalniki, ločitev, vedenjske in čustvene posledice otrok, spontana igra, mladostništvo, učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, metode dela, izkušnje učiteljev, medij vzgoje, odločba o usmerjanju, vloga odraslega, modifikacija vedenja, funkcionalna ocena vedenja, socialnopedagoška pomoč, mladinski dom, vedenjske in čustvene motnje, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, strategije uravnavanja vedenja, otroci/mladostniki s posebnimi potrebami, postopek usmerjanja, obsojenci, izobraževanje, zavodi za prestajanje kazni zapora, izobrazbena struktura, preventivni programi, izobraževalni programi, prosta igra, stres, inkluzivno spremljanje, stigmatizacija, individualiziran vzgojni načrt, Dom Antona Skale Maribor, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, vzgojni stili v javnem šolstvu, vzgojne težave, gibalna aktivnost, skupinska dinamika, učne metode, ustvarjalni gibi, šolski svetovalni delavci, šolska svetovalna služba, zaprto in odprto učno okolje, gozdni vrtec, NTC metode učenja, metode, spomin, asociativno učenje, mladostnikova biografija, inkluzivni pedagogi, učenci priseljenci, poučevanje naravoslovja, vrtec v gozdu, vzgojitelji predšolskih otrok, smisel življenja, Soočanje z življenjem z otrokom s posebnimi potrebami, Viktor Emil Frankl, predšolski oroci, težavno vedenje, vključevanje, vključenost priseljencev, medkulturnost, stališča učiteljev, izkušnje, asociacije, razvoj, osip, šolska neuspešnost, dejavniki neuspešnosti, preprečevanje šolske neuspešnosti v Sloveniji, duševno zdravje, preprečevanje šolske neuspešnosti v Italiji, znanje vzgojiteljic, sodelovanje med starši in vrtcem, Kurikulum za vrtce, čustvene in vedenjske težave oziroma motnje, nadarjeni otroci, izstopajoče vedenje otrok, intervju, težave v duševnem zdravju, prvi dan, spoznavanje čutil, subjektivne teorije, diskriminacija, usposobljenost učiteljev, predšolski otroci s posebnimi potrebami, čustveno/vedenjske težave/motnje, aplikativna vedenjska analiza, avtistične motnje, zasebni vrtec, javni vrtec, vrtec Marie Montessori, waldorfski vrtec, socialni pedagog, mediacija
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica