Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Krajnčan

Vseh ključnih besed je 264, ki se skupaj pojavijo 417 krat.
58 ključnih besed (21.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 211 krat (50.6 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x6.64%vrtec
11x5.21%vzgojitelji
9x4.27%vzgoja, doživljajska pedagogika, predšolski otroci
7x3.32%otroci
6x2.84%učitelji, družina, starši, osnovna šola, inkluzija
5x2.37%čustvene in vedenjske težave, socializacija, narava, šola, učenje
4x1.9%strokovni delavci
3x1.42%gibanje, izkustveno učenje, vzgojni stili, čustvene in vedenjske motnje, gozdna pedagogika, doživetje, igra, otroci s posebnimi potrebami, predšolsko obdobje, moteče vedenje, možgani
2x0.95%vzgojiteljice, samopoškodbeno vedenje, uvajalno obdobje, NTC sistem učenja, izvajalci dodatne strokovne pomoči, uvajanje, sodelovanje s starši, predsodki, stereotipi, starši otrok s posebnimi potrebami, kompetence, strpnost, različnost, mladostniki, samopodoba, čutila, gibalni razvoj, Slovenija, sodelovanje, učitelji razrednega pouka, otrokov razvoj, pomoč, agresivnost, avtoriteta, vrstniki, učenci, predšolska vzgoja, stanovanjske skupine, timsko delo, igre
1xnavezanost, klasifikacija motenj, neenakost, zgodnja stimulacija možganov, spol, indikatorji motenj, prvič v vrtec, socialno okolje, tabor, celostni razvoj otroka, večdnevne obogatitvene dejavnosti, didaktika, posebnosti v vedenju, Vzgojni zavod Smlednik, motnje vedenja in osebnosti, napotitev v zavod, rane, samopomoč, nasilje, medvrstniško nasilje, odklanjanje šole, agresija, emo subkultura, delovanje možganov, socialno vključevanje, model socialnopedagoškega delovanja, povečana uspešnost dijakov, rizični dijaki, strokovna pomoč, kurikulum za vrtce, avtoagresivnost, motivacija, oblike sodelovanja, bolečine, indijanska kultura, čustva, preprečevanje nasilja, projektno delo, psihična stiska, disciplina, Srbija, doživljanje, odnos, primerjava, razvojna obdobja, ljudske igre, igra in učenje, pričakovanja od zavodske vzgoje, vzgojne ustanove, čebelji pridelki, vzgojni zavod, pedagoška dokumentacija, strokovni delavci vzgojnih ustanov, obravnava, ljudje s posebnimi potrebami, učna pomoč, delo učitelja, Dnevni center za otroke in mladostnike Koper, otroci s čustveno-vedenjskimi težavami, timski pristop, učna manj uspešnost, vedenjske in čustvene težave, odnosi, socialne kompetence, učenci s posebnimi potrebami, učni načrti, socialne veščine, čebele, otrok in narava, nagrade, pohvale, kritika, kazen, taborništvo, pristopi za spremembe, postavljanje meja, strategije dela, dodatna strokovna pomoč, pomočnice vzgojiteljic, priseljenci, integracija, multikulturnost, zgodovina taborništva, počitniški tabori, koordinacija gibanja, ravnotežje, avtoritarni vzgojni stil, permisivni vzgojni stil, demokratični vzgojni stil, gibalne spretnosti, kognitivni razvoj, telovadba, ponudba počitniških taborov, vaje, sproščanje, NTC metoda, nadarjenost, predšolski oroci, Kurikulum za vrtce, čustvene in vedenjske težave oziroma motnje, nadarjeni otroci, izstopajoče vedenje otrok, intervju, vzgojne težave, vzgojni stili v javnem šolstvu, starši ostalih otrok, dejavniki tveganja, sprejemanje drugačnosti, otrok s posebnimi potrebami, vzgoja in izobraževanje, sodelovanje med starši in vrtcem, znanje vzgojiteljic, javni vrtec, prvi dan, zasebni vrtec, vrtec Marie Montessori, waldorfski vrtec, težave v duševnem zdravju, duševno zdravje, osip, šolska neuspešnost, dejavniki neuspešnosti, preprečevanje šolske neuspešnosti v Sloveniji, preprečevanje šolske neuspešnosti v Italiji, varovalni dejavniki, proces sprejemanja otroka, prijateljstvo, socialna klima, razumevanje, dobre prakse, okoljska vzgoja v vrtcu, sprejemanje različnosti, biblioterapija, spontano gibanje, spontana igra, vpliv gozda na celostni razvoj, senzorna integracija, učno okolje, ohranjanje in varovanje okolja, onesnaževanje, nov partner, vedenjske in čustvene posledice otrok, vloga učitelja, avtistična motnja, žalovanje, ločitev, kazalniki, ločevanje odpadkov, ohranjanje naravnih virov, recikliranje, motnje, socialni pedagog, avtistične motnje, Viktor Emil Frankl, smisel življenja, smernice, Soočanje z življenjem z otrokom s posebnimi potrebami, mediacija, vzgojitelji predšolskih otrok, poučevanje naravoslovja, izkušnje, stališča učiteljev, težavno vedenje, gozd, vrtec v gozdu, šolska mediacija, vrstniška mediacija, otroci/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in/ali motnjami, mladinski domovi, socialna pedagogika, vedenje, posebnosti, vzgojni zavodi, participacija, prednosti mediacije, hiperaktivnost, impulzivnost, nepozornost, medkulturnost, vključevanje, asociacije, razvoj, metode, NTC metode učenja, spomin, predšolski otroci s posebnimi potrebami, čustveno/vedenjske težave/motnje, subjektivne teorije, aplikativna vedenjska analiza, spoznavanje čutil, diskriminacija, usposobljenost učiteljev, asociativno učenje, reproduktivno učenje, šolski svetovalni delavci, šolska svetovalna služba, inkluzivni pedagogi, učenci priseljenci, vključenost priseljencev, ustvarjalni gibi, učne metode, gozdni vrtec, zaprto in odprto učno okolje, skupinska dinamika, gibalna aktivnost, Aspergerjev sindrom
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici