Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Božidar Opara

Vseh ključnih besed je 554, ki se skupaj pojavijo 996 krat.
116 ključnih besed (20.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 558 krat (56.02 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
66x11.83%otroci s posebnimi potrebami
52x9.32%inkluzija
17x3.05%integracija
14x2.51%dodatna strokovna pomoč
12x2.15%vrtec
10x1.79%starši, prilagoditve, učitelji
9x1.61%disleksija, usmerjanje, osnovna šola, učne težave
8x1.43%avtizem, otroci, izobraževanje
7x1.25%osebe s posebnimi potrebami, pomoč, zgodnja obravnava, učenje, vzgoja in izobraževanje, gluhota
6x1.08%družina, predšolska vzgoja, vzgojitelji
5x0.9%predšolsko obdobje, segregacija, govorno-jezikovne motnje, samopodoba
4x0.72%vzgoja, posebne potrebe, stališča učiteljev, cerebralna paraliza, socialna vključenost, stališča, znakovni jezik, Downov sindrom, sodelovanje, čustvene in vedenjske motnje, otrok, hiperaktivnost
3x0.54%šola, učenci s posebnimi potrebami, naglušnost, prepoznavanje, motivacija, specialni pedagogi, poklicna orientacija, karierna orientacija, avtistične motnje, sladkorna bolezen, branje, inkluzivni pedagog, razvojni oddelek, specifične učne težave, odnosi v družini, vzgojno-izobraževalni programi, vloga učitelja, individualiziran program, zaposlovanje, učenci, razvoj, strokovni delavci, uresničevanje, socialno vključevanje, otroki s posebnimi potrebami, inkluzivna paradigma, komunikacija
2x0.36%oblike pomoči, šolska neuspešnost, invalidi, spremljevalci, gibalno ovirani otroci, redna osnovna šola, prostovoljstvo, grafomotorika, učitelj, gibanje, vključevanje, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok s posebnimi potrebami, orientacija, močna področja, kakovost življenja, Romi, šport, stres, težave, socialna integracija, inkluzivno izobraževanje, sprejemanje, ustvarjalnost, nemiren otrok, predšolski otroci, govorni razvoj, starši otrok s posebnimi potrebami, strokovna pomoč, otroci z več motnjami, nižje poklicno izobraževanje, celostna obravnava, zakonodaja, zaposlitev, proces soočanja, prehajanje med programi, dejavniki, strategije dela, dolgotrajno bolni otroci, dijaki, nemirnost, slepota, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, odnos, impulzivnost, inkluzivna pedagogika, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pozornost, medsebojni odnosi
1xmladostniki, shizofrenija, usposobljenost učiteljev, poklicna vzgoja, inkluzivna šola, poklicno svetovanje, specifične učne zežave, poklicno usmerjanje, terapevtski pes, izvajalci, terapija s pomočjo psa, duševne motnje, socialno življenje, vrednote, vloga učiteljev, učna neuspešnost, mehanizmi pomoči, znaki ogroženosti, šolski neuspeh, odkrivanje in prepoznavanje motenj, usmeritev, učinkovitost pri delu z otroki z disleksijo, svetovalni delavec, vloga šol, depriviligiranost, socialna izključenovst, obravnava otroka z disleksijo, preciznost, matične šole, bolnišnica, bolnišnične šole, slovenski jezik, romski otroci, delavnice, varstveno delovni center, uporabniki, slabovidnost, vloga profesorjev, insulinska črpalka, dolgotrajno bolani otroci, umetniške dejavnosti, osnovnošolsko izobraževanje, starši otrok z downovim sindromom, kompetentnost učiteljev, dvojezičnost, obravnavanje učencev s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja, prepoznavanje bralno-napisovalnih težav, učenci s primanjkljaji na posameznem področju učenja, učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja, govorno sporazumevanje, vključevanje in socializacija, stanovanjska skupina, otroci z downovim sindromom, razvoj osebnosti, sorojenci, prilagoditve in pomoč, tretja triada, problemi, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, integracija in inkluzija, otroci z Downovim sindromom, migracije, telesna aktivnost, migranti, programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, študija primera, evropske države, nadarjeni otroci, Slovenija, implementacija, motnje, prehrana, inzulin, motorične sposobnosti, gibljivost, specialni pedagog, zunanje institucije, učenci z avtistično motnjo, usposobljenst učiteljev, moč, koordinacija, vzdržljivost, ravnatelji, mobilna specialna pedagoška služba, ravnotežje, hitrost, obseg pomoči, polžev vsadek, poklicna orientacija otrok s posebnimi potrebami, Osnovna šola Rakek, individualni načrt za prehod, šolski sistem, govorno-jezikovne težave, mišljenje, mladostnik, etnična identiteta, nadarjeni predšolski otroci, lastnosti nadarjenih, nadarjenost, socialna kohezija, rezilienca, varovalni dejavniki, potencialni dislektik, predznaki, motnje v duševnem razvoju, družine otrok z motnjo v duševnem razvoju, grafomotorični zapis, črta, (pred)opismenjevanje, osnove pisanja, starševski odnos, položaj sorojencev, motivacijska sredstva, vidiki motivacije, delo in varstvo Dobrna, Center za usposabljanje, odprtost družine v okolje, socialni odnosi nadarjenih, prepoznavanje nadarjenih, motnje branja in pisanja, težave učencev Romov v vzgojno-izobraževalnem procesu, hiperkinetična motnja, živahnost, rojstvo, odkrivanje, vrste pomoči, otrok s hiperkinetično motnjo, strokovni delavni vrtca, vzgojiteljice, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, mobilni specialni pedagog, individualizirani program, mobilna specialno pedagoška služba, nosečnost, posameznik, center za socialno delo, ritalin, rejniška družina, matična družina, programi za nadarjene, rejništvo, motnje koncentracije, igra, poklicna rehabilitacija, poškodba, osebna rehabilitacija, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, drugačnost, govorne motnje, imaginacija, primanjkljaji na posameznih področjih življenja, prilagoditve pouka, vedenjski odzivi otrok, metode dela, primarne gibalne sposobnosti, socialni odnosi z vrstniki, prostovoljno delo, prostovoljci, zaostanek v razvoju, gibalna oviranost, spremljajoče motnje, usposabljanje, prostovoljne organizacije, sluh, ocenjevalna lestvica, branje in pisanje, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, vseživljenjsko učenje, indikatorji, kvaliteta življenja, diskriminacija, socialna anksioznost, odkrivanje OPP, spreminjanje usmeritev, program s prilagojenim izvajanjem, motorični razvoj, komisija za usmerjanje, postopki usmerjanja, preverjanje ustreznosti usmeritve, okvara možganov, Bela krajina, terapevtski konj, terapevtsko jahanje, koncept dela, občutljivost učiteljev, epileptični napad, dolgotrajno bolni, učinki terapevtskega jahanja, anketni vprašalnik, govorna motnja, socialna interakcija, razvoj govora, otrok z avtizmom, prilagoditve bolnemu otroku, vpliv dejavnikov, epilepsija, šolska prenova, osebe z motnjami v duševnem razvoju, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, družbena skrb, Aspergerjev sindrom, vrtci, šolska klima, Društvo Sožitje Obalnih občin, Varstveno delovni center Koper, grajene ovire, lokalna skupnost, podporne skupine, skupine za samopomoč, sprejetje otroka z avtizmom, osebe z motnjo v duševnem razvoju, solidarnost, govorno-jezikovna motnja, metoda strukturiranega poučevanja, prilagojeni program z enakovrednim standardom, barve in čustva (emocije), zaznavanje in doživljanje barv, pomen barv, praktično apliciranje, sprejetost, asociacijska zveza, abeceda, opismenjevanje, socialna aktivnost družine, poklicna aktivnost staršev, barve, gluhi in naglušni otroci, gluhi otroci, jezikovni in socialno-čustveni razvoj, lutke, dejavnosti, govorno-jezikovni razvoj, pomoč in podpora slišečim staršem, vzpostavljanje komunikacije, identiteta, gluha skupnost, kultura gluhih, prilagojenost, dogodki, računalnik, spletni program, kvantitativna raziskava, pisanje, anketni vprašalniki, učitelji na osnovni šoli, motnja pozornosti in hiperaktivnosti, informacijsko-komunikacijska tehnologija, poučevanje, specifične bralno-napisovalne težave, specifične učne težave pri matematiki, pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami, občutki staršev, IKT v izobraževanju, sprostitev, dodatna strokovna pomoč za učence Rome, odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, samostojnost, srednja šola, prilagoditve in pripomočki, slepi in slabovidni otroci, socialna participacija, zadovoljstvo, izobraževalni inkubator, romski pomočniki, različne oblike pomoči, šola s prilagojenim programom, blagostanje, slepota in slabovidnost, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibanje za zdravje, prilagojen program za predšolske otroke, gibalno ovirani, ples na vozičkih, družina otroka z več motnjami, odziv okolja, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, domovi za učence s posebnimi potrebami, razvojna ambulanta Kranj, multidisciplinarni tim, Kranjski vrtci, vzgojna skupina, družinsko okolje, pogoji, odnosi, izvajalci dodatne strokovne pomoči, delovne razmere, humanitarnost, dobrodelnost, ranljive ciljne skupine, usposobljenost vzgojiteljic, srednješolski program, učni cilji, razredni učitelji, znanje, zasnova osnovne šole, šolska svetovalna služba, učne metode, medpredmetno povezovanje, zvok in sluh, gluhota in naglušnost, izboljšave, sodelovalno poučevanje, vloga mobilne specialno pedagoške službe, vzroki in posledice gluhote in naglušnosti, dimenzije kakovosti, kontinuum pomoči, izvirni delovni projekt pomoči, diskalkulija, samospoštovanje, temperament otroka, Modra vrtnica, pomoč in podpora specializirane institucije, otroci z motnjami ADHD, gibalna/športna aktivnost, nadarjeni, slovenščina, tehnika in tehnologija, pomoč otrokom z motnjami ADHD, gibalni odmor, bralni trening, mladostniki z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, počutje med branjem, bralna motivacija, kontinuum programov, težave v razvoju, predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, metode, pripomočki, vaje za korekcijo, zgodbe otrok s posebnimi potrebami, center Sonček, zavodi za otroke s posebnimi potrebami, rehabilitacija, kasneje oslepeli, študenti s posebnimi potrebami, motnja, pravilniki, Pedagoška fakulteta Koper, vključitev v redno šolanje, humanitarna akcija, prostovoljec, motorika, slušno zaznavanje, začetno opismenjevanje, pomen prepoznavanja, prepoznavanje močnih področij, fonološko zavedanje, poznavanje črk, svetovalni delavci, zaposlitvena/poklicna rehabilitacija, pomoč in prilagoditve, prepoznava težav, pisanje in branje, simptomi, identifikacija, disleksija pri slovenščini, disleksija pri angleščini, osnovnošolski učenci, bralno-napisovalne težave, terapevtski par, dobra praksa, zakoni, slepi in slabovidni, odločanje, osebe z okvaro vida, vključevanje v redne osnovne šole, otroci s posebnimi potrebami - OPP, strokovni delavec, terapija s psom, uresničevanje inkluzije, nadomestna in podporna komunikacija, vpogled v prakso, kritično vrednotenje, downov sindrom, aplikacija "Besedko", mutacija gena SYNGAP1, primanjkljaji, pes terapevt, lažje motnje v duševnem razvoju, partnerski odnos, spinalna mišična atrofija, strokovnjaki, zgodnja intervencija, timsko delo, pomurske posebne šole, prilagoditve za učenca z okvaro sluha, otrok z okvaro sluha, proces vzgoje in izobraževanja, rehabilitacijski svetovalci, zaposlitvena rehabilitacija, tolmač, usposobljenost kadra, razredna skupnost, učenci z disleksijo, pismenost, modifikacija vedenja, vzgojni načrt, prilagojeno izvajanje programa, znaki disleksije, individualizacija, zdravljenje in terapije, otroci s cerebralno paralizo, odkrivanje disleksije, nudenje pomoči otroku z disleksijo, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, diferenciacija vzgojnih zavodov, vzgojni programi, vzgojni zavodi, otroci z motnjami v duševnem razvoju, izobraževanje za inkluzijo, implementacija inkluzije, odkrivanje in prepoznavanje hiperaktivnih otrok, strategije dela in pomoč hiperaktivnim otrokom, simptomatika otrok z motnjo hiperaktivnosti, preživahnost, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, lokostrelstvo, prilagoditev opreme, prilagojena gibalna/športna aktivnost, gibalna sposobnost, oseba s posebnimi potrebami, hiperkinetični sindrom, gibalna aktivnost, splošne učne težave, oblikovanje inkluzivnega okolja, artikulacija, didaktični pripomoček, govorni razvoj otroka, inkluzivni pedagogi, primeri dobre prakse, govorne vaje, poseben program, ovire, prilagoditev grajenega okolja, zdravje, naglušni, gluhi, prehodi
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici