Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Roberto Biloslavo

Vseh ključnih besed je 466, ki se skupaj pojavijo 685 krat.
83 ključnih besed (17.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 302 krat (44.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
35x11.59%diplomska dela
20x6.62%management
11x3.64%podjetje, vodenje, strateški management
9x2.98%uspešnost
8x2.65%strategija
7x2.32%zaposleni
5x1.66%kakovost, družbena odgovornost
4x1.32%marketinška kultura, organizacijska kultura, turizem, kompetence, trajnostni razvoj, nepridobitne organizacije, vodja
3x0.99%poslanstvo, vizija, zadovoljstvo, manager, stili vodenja, razvoj, komuniciranje, motivacija, človeški viri, podjetja, modeli, učeča se organizacija, konkurenčnost, trženje, reorganizacija, šport, izobraževanje, storitve, finančna uspešnost, odločanje
2x0.66%znanje, učenje, konkurenčne prednosti, disertacije, konflikti, podjetništvo, analiza panoge, inovativnost, management znanja, intelektualni kapital, poslovni načrt, organizacijsko učenje, blagovna znamka, motiviranje, analiza podjetja, kultura, timsko delo, svetovanje, organiziranost, ravnatelji, vrednote, javni zavod, management človeškega kapitala, Slovenija, konkurenčna prednost, rast, športni klubi, uspešnost podjetja, ugled, strategija podjetja, procesi, človeški kapital, vrhunski športniki, poslovanje, zunanji deležniki, proizvodno podjetje, trajnostno poročilo, smernice, stres, notranji deležniki, poslovni procesi, medosebni odnosi, snovanje strategije, projekti, krizni management, covid-19
1xkultura organizacije, optimalne zaloge, sredstva v zalogah, zaloge, skladiščno poslovanje, spremljanje zalog, duality, vodstvo, faze rasti, Nova ljubljanska banka, qualityparadox, tipologije, effectiveness, organisation policy, efficiency, oglaševanje, sestavine izjave, oblikovanje izjave, poslovna kultura, analiza izjave, turistični proizvodi, turistične storitve, SPIN analiza, Monte Carlo simulacija, izjava o poslanstvu, izjava o viziji, informacija, struktura organizacije, pogajanja, mediacija, strateško načrtovanje, alternativno reševanje sporov, doseganje sporazumov, drevo odločanja, poslovna politika, konciliacija, poravnava, tržno komuniciranje, informacijski sistemi, učeča se kultura, kreiranje znanja, timsko učenje, proces svetovanja, hipertekst organizacija, svetovanje managementu, odjemalci, revolucijske spremembe, projektno vodenje, optimizacija, svetovalni ciklus, živilko-predelovalna panoga, metode, gradbeništvo, management spreminjanja, elektronski dokumentni sistem, deja vniki, razvojna politika, elektronsko poslovanje, anketa, Porterjev model petih silnic, dokumenti, kunkurenca, metoda 20 ključev, pogodbe, obveznostna razmerja, finančno poslovanje, diskriminacija, faktoring, provizije, finance, konkurenčne prednosti podjetja, terjatve, bonitete, motiviranje zaposlenih, enakopravnost, delovna klima, pripadnost, urejenost, celostne izboljšave, delo, družina, delitev dela, fleksibilnost, usklajevanje, kazalniki poslovanja, simulacije, komunalno gospodarstvo, ekologija, projektiranje, sposobnosti, vodno gospodarstvo, poslovno okolje, poslovanje v tujini, urejenost organizacije, analiza SPIN, panoge, strukturni skladi, EKUJS, trg, prenova, rast podjetja, računovodski servis, razvoj tržišča, EU, urarstvo, zmogljivost, Črna gora, strategije rasti, zaposlovanje, Porterjev model, poslanstvo podjetja, vizija podjetja, zakonodaja, mladina, SWOT analiza, družba znanja, tehnološki izvoz, kmetijstvo, informacijsko komunikacijska tehnologija, razvoj družbe, izobraževanje odraslih, nacionalni program, Evropska unija, skupna kmetijska politika, konkurenca, tržišče, montažne hiše, naložbe, javni interes, država, letni program, lokalna skupnost, storitvena podjetja, finačna sredstva EU, uravnoteženi sistem kazalnikov, portfelj blagovnih znamk, merjenje uspešnosti, cilji, Color, krožni sistem kazalnikov, poslovna potovanja, globalizacija, mednarodno podjetje, organizacijska klima, motivacijski dejavniki, preoblikovanje, slovenska podjetja, interna stopnja donosnosti, IKT, merjenje človeškega kapitala, neto sedanja vrednost, funkcije managementa, motivacijski sistemi, BPM model, investicije, poslovanje športnih klubov, glasbena skupina, vodenje tima, upravljanje z znanjem, vrednotenje učenja, računovodstvo, knjigovodstvo, splošne knjižnice, svetovanje podjetju, okolju prijazno podjetje, ukrepi, prenova poslovanja, svetovalni proces, dobiček, trženjski splet, zaupalnje, ustvarjalnost tima, učinkovito vodenje, uspešno vodenje, poverjanje nalog, podjetje v ustanavljanju, izkaz uspeha, tržna raziskava, strateško načrt, poslovanje s človeškim kapitalom, napovedovanje, avtentično vodenje, trajnostni koncepti, merila, rezultati, vloga lokalne samouprave, trije stebri trajnostnega razvoja, gospodarski steber/vidiki, firm capabilities, competitive advantage, okoljski steber/vidiki, socialni steber/vidiki, trajnostni turizem, leadership, socializacija, trajnost, socialna trajnost, kvalitativna raziskava, kadrovski management, skupnost, ekovas, business process reengineering, case study, organizational culture, change management, network ties, market entry mode, načrtovani/programirani stečaj, reševanje krize, vzroki in znaki krize, kriza v podjetju, managerji, postopki zaradi insolventnosti, FMEA, logistični procesi, skladišče, proces, logistika, produktivnost dela, MSP, geographic distance, psychic distance, cultural distance, firm performance, host country characteristics, čustva, podjetnica, čustvene spretnosti, čustvena inteligenca, inteligenca, casinò, igralništvo, kazalniki, medgeneracijsko nasledstvo vodenja, standardi poročanja, mala in srednje velika podjetja, okolje, družinsko podjetje, prenosnik, metoda analize vsebine, kvalitativna metodologija, multipla študija primera, prevzemnik, odgovorno upravljanje, kriza, tekstilna industrija, izzivi in priložnosti, tranzicija, priročnik, linearna ekonomija, digitalization, SMEs, odpornost, strategy, sustainability, transformation, stres na delovnem mestu, absentizem, analiza vsebine, analitični hierarhični proces, socialno podjetje, upravljanje uspešnosti, delo od doma, kemično-predelovalno podjetje, zavzetost zaposlenih, pandemija covida-19, merjenje zavzetosti zaposlenih, vloga vodij, dejavniki zavzetosti zaposlenih, stresorji, učinek kompleksnosti, racionalna nepozornost, zdravstvena nega, fluktuacija, prezentizem, pristranskost kompleksnosti, zavajanje z razkritji, agencijski problem, informacijska prenasičenost, nepravilnost kot posledica asimetrije, moralni hazard, športne organizacije, finančna sredstva, upravljanje znanja, prenos znanja, managemenet, organizacija, prepoznavnost, dejavniki, nevronske mreže, prodaja, povpraševanje, krožno gospodarstvo, regresijski modeli, kompetenčni profil, srednji management, osnovne šole, študija primera, vloge managementa, zdravstvo, organizacije, prodajna usmerjenost, notranje komuniciranje, prevzemi, združitve, vršni managerji, čas, zagotavljanje, visokošolski zavod, strategija razvoja, model razvoja, športniki, žita, krmila, tržniki, interpretativna tipologija, konjeniški center, konjenišvo, kompetenčni modeli, ralikovalne kompetence, mesni izdelki, meso, osnovna šola, delodajalci, dejanska kakovost, zaznana kakovost, poslovni vodja, pedagoški vodja, zaščitni znak, reja živali, živilskopredelovalna industrija, športna organizacija, trajnostna konkurenčna prednost, sistem ocenjevanja, metode vrednotenja intelektualnega kapitala, upravljanje človeških virov, učinkovitost, okvirni model, teorija organizacije, HRM, načrtovanje, strateška usmerjenost, deležniki, podjetnik, start-up podjetje, napetosti, organizacijski paradoksi, odprta zadeva, problem, proces odločanja, sponzorstvo, certifikat Družini prijazno podjetje, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dileme, management dualnosti, ugled podjetja, ravnanje s človeškimi viri, standard poslovanja, okoljski vidik, upravljanje, internacionalizacija, obvladovanje tveganj, ključni dejavniki, tveganja, srednja in vzhodna Evropa, trgovina na drobno, model hierarhične kompleksnosti, organizacijska struktura, blagovne znamke, maloprodajna mreža, ekonomske krize, nagrajevanje, ISO 14001, indeks okoljske uspešnosti, okoljska uspešnost, okoljsko poročanje, predelovalna dejavnost, aktivnosti managementa, komunikacija, klima, javni sektor, elementi človeškega kapitala, trženjske strategije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici