Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Špela Bagon: Vzpostavljanje inkluzivnega učnega okolja s pomočjo informacijsko-komunikacijske izobraževalne tehnologije v osnovni šoli
 2. Mateja Gačnik: Razvoj diagnostike osnovnošolskih otrok z motnjo jecljanja in postavitev norm za slovenski prostor za uporabo testne baterije BAB

Magistrska dela (91)

 1. Nastja Slokar: Humanitarna akcija "Od srca do srca" kot model podpore osebam, ki potrebujejo humanitarno pomoč
 2. Merisa Redžić: Vloga vrtca pri odkrivanju in prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami
 3. Valentina Raseni: Analiza delovnih razmer za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami
 4. Jolanda Potočnik: Pripravljenost in usposobljenost vzgojiteljic v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami
 5. Tomaž Tičar: Nižje poklicno izobraževanje - možnosti za otroke s posebnimi potrebami
 6. Tomaž Mikeln: Dosežki vzgojno-izobraževalnih ciljev kot indikator posebnih potreb pri otrocih v 1. triletju OŠ
 7. Alenka Plevnik, Sabina Sterle: Stališča vzgojiteljev in učiteljev o pogojih za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske vrtce in osnovne šole
 8. Sara Kuzmanović: Spremembe v družinski dinamiki ob rojstvu otroka z več motnjami
 9. Anja Tegelj: Vpliv plesa na vozičkih na kvaliteto življenja gibalno oviranih plesalcev
 10. Eva Tekavčič: Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v različne programe vzgoje in izobraževanja
 11. Denis Jambriško: Vključevanje učencev z motnjami v duševnem razvoju v dom za otroke s posebnimi potrebami
 12. Nika Cuderman: Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Kranjskih vrtcih
 13. Mateja Žerjavič: Cilji medpredmetnega povezovanja za otroke s posebnimi potrebami v prilagojenem izobraževalnem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom
 14. Doroteja Perše: Pozitivni učinki gibalne/športne aktivnosti pri otrocih z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti
 15. Tajda Sterle: Kontinuum programov za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji
 16. Kris Frančeškin: Kakovost življenja gluhih in naglušnih na Goriškem
 17. Simona Štrucl: Dodatna strokovna pomoč otroku z nakazano diskalkulijo
 18. Klementina Plesničar: Pomoč pri premagovanju bralnih težav
 19. Matija Pohar: Podpora specializirane institucije mladostnikom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju pri pripravah na delo
 20. Marta Glatz: Izvajanje kontinuuma pomoči v postopku prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 21. Ana Korošec: Obravnava otrok z več motnjami v instituciji Autismo Málaga
 22. Maja Rome Anžlovar: Prepoznavanje odstopanj v govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok
 23. Davorina Giorgiutti, Simona Roškar: Zrcalce - inkluzivna lutkovna predstava
 24. Maks Marion: Pomoč in podpora slišečim staršem gluhega otroka v predšolskem obdobju
 25. Eva Grahonja: Vključevanje odraslih gluhih in naglušnih v okoljske dejavnosti
 26. Erika Orel: Modifikacija vedenja pri otroku z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 27. Ana Miholić: Kako prilagoditi in izvajati individualiziran program za učenca z okvaro sluha
 28. Blanka Nerad: Dejavniki izbire poklica v osnovni šoli
 29. Martina Cvetko: Depriviligiranost - ovira v vzgoji in izobraževanju otrok
 30. Nataša Milost: Razvoj vzgoje in izobraževanja ter družbene skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju na obali
 31. Erika Lobenwein: Kako pomagati družini, da bo razumela svojega avtističnega otroka
 32. Katarina Tischer Gregorič: Osveščanje okolja kot temeljni dejavnik inkluzije oseb s posebnimi potrebami
 33. Barbara Knap: Sposobnosti učiteljev za prepoznavanje učnih težav pri učencih v osnovni šoli
 34. Tonja Ferjančič: Razvijanje grafomotorike v funkciji preprečevanja težav v opismenjevanju
 35. Sara Klokočovnik: Kako otroci z motnjami v duševnem razvoju vplivajo na kvaliteto družinskega življenja
 36. Teja Gracin: Vidiki učne motivacije otrok s posebnimi potrebami v inkluzivni šoli
 37. Barbara Palčič: Uresničevanje inkluzivne vzgoje v vrtcu
 38. Tjaša Prudič: Inkluzija skozi poklicno orientacijo v osnovni šoli
 39. Karmen Drljić: Vpliv etnične identitete na razvoj rezilientnih vzorcev vedenja pri mladostnikih in priseljenskih družin
 40. Tanja Karlovčec, Breda Vöröš: Motnje branja in pisanja pri učencih Romih ter metode za njihovo premagovanje
 41. Mira Anderlič, Tanja Horvat Baum: Vloga mobilne specialno-pedagoške službe v luči nove inkluzivne paradigme
 42. Aja Dobnik: Zaznavanje in doživljanje barv otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 43. Alma Pećanin: Metoda strukturiranega poučevanja v prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom
 44. Tamara Ortar: Kako rojstvo otroka z downovim sindromom vpliva na odnose in funkcioniranje družine
 45. Marko Krota, Tea Krota: Učenje abecede s pomočjo računalnika
 46. Ana Radovčič, Andreja Peroša: Pripravljenost učiteljev osnovnih in srednjih šol za sprejem otrok s posebnimi potrebami in delo z njimi
 47. Mojca MIhelič: Kakovost življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 48. Lili Miloševič: Šolsko gledališče kot pot do socialnega vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju
 49. Petra Martinc: Pomoč romski učenki v 1. in 2. razredu osnovne šole
 50. Valerija Kranjec: Posebno šolstvo Pomurja na poti tranzicije v koncept inkluzivne šole
 51. Nives Jereb: Priprava vrtca na sprejem in delo z otroki s težavami v razvoju
 52. Saša Šimac: Vloga inkluzivnega pedagoga pri obravnavi otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 53. Klementina Sečkar: Uporaba IKT pri poučevanju in učenju otrok s posebnimi potrebami v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 54. Gaja Gantar: Kako starši doživljajo otroka s posebnimi potrebami
 55. Jerneja Keber: Dodatna strokovna pomoč učencem z disleksijo pri opismenjevanju
 56. Vanja Bolčič Makovac: Otrok z okvarami sluha na prehodu iz vrtca v osnovno šolo
 57. Patricia Verbič: Učinkovitost inkluzivnega pristopa pri osebah s posebnimi potrebami v izobraževanju, socialni integraciji in zaposlovanju
 58. Mateja Kosovel: Od zaznave težav otrok s posebnimi potrebami do usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 59. Erika Iskra Tomažič: Vzgoja vzgojitelja pri spodbujanju razvoja otrokovega govora
 60. Klara Lipnikar: Pomen prepoznavanja in odkrivanja močnih področij pri učencih z učnimi težavami
 61. Kaja Kohek: Pripravljenost učiteljev slovenskih obalnih osnovnih šol na sprejem otrok s posebnimi potrebami
 62. Jasna Jančič: Učne težave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 63. Karin Fortuna, Anja Štefanac: Oči so moja ušesa, roke moja usta: težave gluhih pri sporazumevanju z okoljem v znakovnem jeziku
 64. Rozalija Lukan-Sedej: Posebnosti prvošolcev na nekaterih področjih veščin in spretnosti za opismenjevanje
 65. Janja Adamič: Prehod oseb s posebnimi potrebami med šolo in zaposlitvijo
 66. Fatima Peček: Prilagoditev grajenega okolja otrokom s posebnimi potrebami
 67. Katarina Mohorič: Sprejetost otrok z disleksijo v razredni skupnosti
 68. Aleksandra Cvijetić: Uresničevanje inkluzije in inkluzivni pedagog
 69. Daša Plut: Pomen športa za kakovost življenja gluhih in naglušnih oseb
 70. Mirjam Švagan: Zgodnja intervencija pri razvojno ogroženih otrocih
 71. Lilijana Gracar: Usposobljenost šolske svetovalne službe za poklicno orientacijo otrok s posebnimi potrebami
 72. Tijana Zlobec: Inkluzija otroka z Downovim sindromom v vrtcu
 73. Ksenija Korče, Elizabeta Zgonc: Uresničevanje inkluzije v vrtcih in osnovnih šolah
 74. Nina Logonder: Izdelava in uporaba aplikacije "Besedko" za razvoj komunikacijskih spretnosti
 75. Matej Švab: Od detekcije do usmeritve otroka s posebnimi potrebami
 76. Barbara Geržina, Anja Šircelj Istenič: Težave otrok z disleksijo pri učenju slovenskega kot maternega in angleškega kot tujega jezika
 77. Vesna Corel: Odločanje oseb z okvaro vida na karierni poti
 78. Petra Koncut: Učiteljevo sprejemanje in obravnavanje učencev s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja na razredni stopnji
 79. Urša Mulej: Izvajanje dodatne strokovne pomoči v tretji triadi osnovne šole
 80. Doroteja Bajc, Lidija Pungarčič: Strategije dela z otroki z avtističnimi motnjami v osnovni šoli
 81. Tina Jurgec: Koncepti inkluzije in problem njihovega uresničevanja
 82. Hajdeja Praprotnik: Nadarjeni otrok s posebnimi potrebami kot izziv v pedagoškem procesu
 83. Jerneja Simčič: Naloga in pomen dodatne strokovne pomoči za uresničevanje inkluzivne paradigme
 84. Anja Mravlja: Vloga šole in učitelja pri odpravljanju učne neuspešnosti
 85. Nadja Kovačič: Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v delovno okolje na primeru gostinskega obrata
 86. Helena Markočič: Spreminjanje usmeritev pri otroku s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 87. Špela Grmek: Samopodoba in socialna anksioznost pri otrocih s posebnimi potrebami
 88. Olivera Kocevska: Kvaliteta življenja odraslih oseb z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju
 89. Urška Taljat: Otrok z dodatno strokovno pomočjo v razredu
 90. Tina Bajić: Otroci z več motnjami v specializirani instituciji
 91. Urška Novak: Kako živeti z gluhoto?

Diplomska dela (88)

 1. Staša Svetlič: Nastanek in delovanje razvojnega oddelka v vrtcu v Sežani
 2. Karmen Rosi: Inkluzija deklice s cerebralno paralizo v redno izobraževanje
 3. Aleksandra Lukić: Kako odkrivamo otroke z disleksijo v osnovni šoli
 4. Verica Žvab - Ratko: Vključevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v programe osnovnošolskega izobraževanja
 5. Sintia Klede: Vzgojni zavodi v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
 6. Karolina Gabrijela Ambrožič: Kaj potrebujejo otroci s posebnimi potrebami pri vzgoji in izobraževanju
 7. Eva Horvat: Značilnosti govora in jezika pri 5-letnemu otroku z diagnozu otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 8. Vesna Prinčič: Duševna motnja mladostnika kot ovira pri izobraževanju in socialnem življenju
 9. Anja Bajc: Pomoč otroku z disleksijo s pomočjo psa
 10. Aleksandra Kunovar: Dodatna strokovna pomoč kot podpora otrokom s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli
 11. Daša Plut: Otroci z epilepsijo v osnovni šoli
 12. Kaja Kohek: Terapevtsko jahanje za spodbujanje razvoja otrok s posebnimi potrebami
 13. Ana Miholić: Vloga učitelja pri otroku s sladkorno boleznijo
 14. Klara Lipnikar: Soočanje staršev s posebnimi potrebami otroka in mreža pomoči
 15. Elena Curk: Značilnosti razvoja govora pri otroku z avtizmom
 16. Valentina Tratnik: Govorni razvoj otroka s cerebralno paralizo
 17. Karmen Gracer: Ali se disleksija že nakazuje v predšolskem obdobju
 18. Regina Krmelj: Gibanje kot podpora in pomoč pri obravnavi otrok z govorno-jezikovnimi težavami
 19. Erika Habjan: Usmerjanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 20. Tjaša Vajdič: Stališča razrednih in predmetnih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole
 21. Tanja Mejak: Kako prepoznati nadarjenega otroka v vrtcu
 22. Ana Stanonik: Odnosi med rejniki in biološkimi starši
 23. Ana Jakončič: Ali znamo ločiti hiperaktivnega od nemirnega otroka?
 24. Maruša Poženel: Igra otrok z avtizmom v predšolskem obdobju
 25. Katarina Mohorič: Prehajanje med programi v funkciji inkluzivne šole
 26. Janja Adamič: Osebna in poklicna rehabilitacija posameznika po poškodbi
 27. Urška Pantar: Ali so vrtci pripravljeni na sprejem otrok s posebnimi potrebami
 28. Maja Rome Anžlovar: Vloga in položaj staršev pri odkrivanju in sprejemanju otroka s posebnimi potrebami
 29. Alma Šušteršič: Živahni otroci v vrtcu - zaželeni ali nezaželeni
 30. Aleksandra Andrić: Kako delati z nemirnim otrokom v vrtcu
 31. Tjaša Colja: Pomoč mobilnega specialnega pedagoga otrokom s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli
 32. Tina Babuder: Analiza vzgoje in izobraževanja posameznika z gluhoto
 33. Barbara Pisk: Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v osnovni šoli - izzivi ali problemi?
 34. Tjaša Terbižan: Problemi prepoznavanja in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v predšolski dobi v Vrtcu v Postojni
 35. Tanja Marinković: Model viških vrtcev za delo z otroci s posebnimi potrebami po 20 letih
 36. Ana Javeršek: Vloga spremljevalca pri vključevanju otroka s slabovidnostjo v vrtec
 37. Dajana Bošnjak: Vloga medicinske sestre pri obravnavi družin z otroki s posebnimi potrebami v zdravstvenem domu
 38. Martina Goljuf: Poklicni stres specialnih pedagogov in učiteljev na osnovni šoli
 39. Nika Jesenko: Sprostitvene tehnike pri obravnavi otrok z izrazitejšimi primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami
 40. Brina Božič: Lokostrelstvo za slepe in slabovidne osebe
 41. Neca Kompara: Gibalna/športna aktivnost za otroke s hiperaktivnostjo
 42. Nina Senegačnik: Vrednotenje gibalne/športne aktivnosti vzorca oseb z Downovim sindromom
 43. Aleksandra Osvaldič: Prostovoljstvo kot sodobno življenje za učenje
 44. Mateja Frčej Stoykov: Hiperaktiven ali preživahen otrok v vrtcu
 45. Patricija Nemivšek: Zgodba otroka s cerebralno paralizo
 46. Urša Pečečnik: Rehabilitacija učenca s slepoto
 47. Anja Radolič: Kako študenti Pedagoške fakultete Koper zaznavajo potrebe študentov s posebnimi potrebami
 48. Tomi Samec: Težave staršev pri vzgoji otroka z motnjo hiperaktivnosti
 49. Jožica Čokl: Katere otroke s posebnimi potrebami identificiramo v otroškem vrtcu
 50. Karmen Sabadin: Kakšno pomoč in prilagoditve potrebuje gibalno oviran otrok v osnovni šoli
 51. Ana Mozetič: Vloga staršev pri šolanju otrok z učnimi težavami
 52. Katja Železnik: Pes terapevt v razvojnem oddelku
 53. Anja Janežič: Vloga in naloge inkluzivnega pedagoga v osnovni šoli
 54. Taja Gomizelj: Stališča učiteljev o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole
 55. Nika Stipančić: Socialna vključenost otroka z naglušnostjo iz tujega jezikovnega področja
 56. Špela Pavalec: Dodatna strokovna pomoč kot oblika podpore in pomoči otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 57. Sara Pliško: Kako reagirajo starši na ugotovitev, da ima njihov otrok posebne potrebe?
 58. Urška Zelenko: Pomoč stanovanjske skupine otrokom in mladostnikom, ogroženim v psihosocialnem razvoju
 59. Jasna Hojak: Ali inkluzivna paradigma odpira tudi možnosti za vključevanje otrok z downovim sindromom v redno osnovno šolo?
 60. Ines Skol: Pomoč romskim otrokom pri šolanju
 61. Pia Novljan: Sodelovanje bolnišnične in matične šole pri šolanju dolgotrajno bolnih otrok
 62. Ana Ribič: Pomen ustvarjalnosti in umetniških aktivnosti v varstveno delovnih centrih
 63. Margerita Perišić: Kako zagotoviti prilagoditve in skrb za otroka z diabetesom v vrtcu
 64. Nina Mernik: Šolanje slepe dijakinje
 65. Vesna Mohorčič: Bralne aktivnosti s pomočjo psa kot alternativna bralna strategija
 66. Nastasija Tetičkovič: Pedagoško delo specialnega pedagoga v razvojnem oddelku
 67. Aja Dobnik: Značilnosti otroka z Downovim sindromom pri motoričnih sposobnostih
 68. Nina Božičnik: Integracija - inkluzija in pripravljenost osnovnih šol na sprejem otroka s posebnimi potrebami
 69. Lea Pucer: Podpora in pomoč otrokom migrantom pri učenju v osnovni šoli
 70. Mojca Ipavec: Specifična vedenjska slika otroka z avtizmom
 71. Lucija Viler: Otroci s sladkorno boleznijo v vrtcu
 72. Maja Sadovnik: Vzgoja in izobraževanje otroka z Downovim sindromom
 73. Eneja Čulina: Pripravljenost učiteljev OŠ na sprejem otrok s posebnimi potrebami
 74. Nina Rustja: Kako se starši otrok s posebmini potrebami odzivajo na šolanje svojih otrok v redni osnovni šoli?
 75. Sanja Tacer: Stališča in pripravljenost učiteljev za sprejem otrok z disleksijo
 76. Saša Serafini: Stališča mobilnih specialnih pedagogov o izvajanju dodatne strokovne pomoči
 77. Rebeka Pirc: Kadrovska opremljenost osnovnih šol za delo z otroki s posebnimi potrebami
 78. Maja Botić: Ali motnje branja in pisanja spremljajo tudi posebnosti na motoričnem področju?
 79. Saša Mihelj: Kako učitelji razumejo učne težave otrok s primanjkljajem na posameznih področjih življenja
 80. Ana Kovač: Položaj otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na osnovni šoli
 81. Katja Matahlija: Prostovoljstvo kot oblika podpore in pomoči otrokom s posebnimi potrebami
 82. Jerneja Eržen: Kako aktivno se v pouk vključuje gluh otrok s polževim vsadkom
 83. Mojca Dolšak: Ali učitelji v srednjih šolah razumejo posebne potrebe dijakov z disleksijo
 84. Petra Fabčič: Otroci s cerebralno paralizo in spremljajoče motnje
 85. Špela Slanc: Vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtce v Beli krajini
 86. Nika Karas: Dodatna strokovna pomoč kot pomembna oblika pomoči otrokom s posebnimi potrebami
 87. Katarina Trnovec: Ali v osnovnih šolah ni otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami?
 88. Tamara Lasič: Kako se znajde učitelj v redni osnovni šoli, ko dobi učenca z avtizmom?
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici