Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Silva Bratož

Vseh ključnih besed je 228, ki se skupaj pojavijo 324 krat.
36 ključnih besed (15.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 132 krat (40.74 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x8.33%angleščina kot tuji jezik
10x7.58%pristop CLIL
9x6.82%tujejezikovni pouk
8x6.06%angleščina, zgodnje učenje tujega jezika
7x5.3%tuji jeziki, motivacija
5x3.79%zgodnje učenje angleščine
4x3.03%tuj jezik, učenje tujega jezika, poučevanje tujega jezika
3x2.27%projektno delo, usvajanje jezika, večjezičnost, zgodnje poučevanje tujega jezika, pismenost
2x1.52%poučevanje slovnice, vrtec, metode opismenjevanja, glasba, informacijsko-komunikacijska tehnologija, zgodnje poučevanje tujih jezikov, zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika, sodelovalno učenje, podporne strategije, gibalne dejavnosti, elementi kulture, CLIL, zgodnje poučevanje angleščine, gibanje, drugo starostno obdobje, poučevanje tujega jezika v otroštvu, predhodno znanje, celostno učenje, angleščina kot materni jezik, poučevanje angleščine
1xlastnosti jezika, pedagoške podporne strategije, območje bližnjega razvoja, odziv učencev, metafora, samoevalvacija učiteljev, primerjalna analiza, spoznavanje okolja, športna vzgoja, rutinske dejanosti, jezikovna zmožnost, stališča predšolskih otrok, prvo starostno obdobje, zgodnje učenje, poučevanje angleščine na zgodnji ravni, videokonference, učinkovitost gibalnih elementov, semiontika, načrtovanje dejavnosti, jezik v turizmu, pristopi k poučevanju, Pristop CLIL, obravnavanje napak, stališča do tujejezikovnega pouka, organizatorji potovanj, stališča do učitelja, tujejezikovna tesnobnost, dejavniki vpliva na učenje tujega jezika, digitalna pismenost, osnovnošolski učenci, diplomska dela, osnovna šola, internet, informacijska tehnologija, vzgojitelji, popravljanje napak, privzem, tehnike popravljanja napak, zgodnje usvajanje tujega jezika, predšolsko obdobje, katalogi, izobraževanje, e-učenje, razvoj govora, pesmi, angleščina kot tuj jezik, poučevanje angleščine v prvem triletju, glasbeni elementi, stopnje razvoja, področja komunikacije, učenje, tesnobnost, učenci priseljenci, igra, pouk angleščine, poučevanje s pomočjo glasbenih elementov, otrokov govorni razvoj, prilagajanje umetnostnih besedil, učenje skozi zgodbe, branje v nadaljevanjih, pripovedovanje zgodb, umetnostno besedilo, opismenjevanje, angleška slovnica, didaktične igre, poučevanje angleške slovnice, instrumentalna motivacija, integrativna motivacija, teorije učenja tujega jezika, slikanice, aktivnosti in motivacija učencev, narek, branje, modeli poučevanja, besedišče v tujem jeziku, literatura, učenje in usvajanje jezika, kritično obdobje, opismenjevanje v angleščini, didaktične igre za poučevanje slovnice, specifične učne težave, učenje in poučevanje, celostni telesni odziv, stališča, zgodnje učenje jezika, zgodnje učenje in poučevanje, poučevanje slovnice pri tujejezičnem pouku, učenje jezika, prvo triletje osnovne šole, zgodnje učenje angleškega jezika, prvo vzgojno-izobraževalno odobje, bralne zmožnosti, stripi, pisne zmožnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije, medkulturno zavedanje, izvenšolsko učenje tujega jezika, neformalno izobraževanje, pouk, učenje angleščine kot tujega jezika, jeziki v otroštvu, usvajanje tujega jezika, tiskana gradiva, spletna gradiva, didaktična igra, didaktična sredstva, diferenciacija in individualizacija, slovnična zmožnost, implicitno poučevanje slovnice, tuji jezik angleščina, ʺknjiga za naročjeʺ, pristopi za poučevanje angleščine, tujejezikovne dejavnosti, medpredmetno povezovanje, rap, učne oblike, pristop obrnjene učilnice, vključenost učencev, pluralistični pristopi, raziskovalni pristop, govorne zmožnosti, otroški govor, model RazKon, raznokulturnost, mikro- in nanoučenje, obrnjena učilnica, družbeni mediji, raznojezičnost, zaznavanje tujih jezikov, covid-19, medkulturnost, kritično mišljenje, raziskava načrtovanih novosti, frontalni pouk, kulturna dediščina, CLIL (Content and Language Integrated Learning), pandemija, karantena, zaprtje šol, razredni pouk, eksplicitno poučevanje slovnice, angleški jezik, tujejezikovni učbenik, dejavnosti opismenjevanja, tuji jezik, predpasnik z lutkami, spoznavanje morskih organizmov, pristopi k opismenjevanju, opismenjevanje v angleščini kot prvem jeziku, stališča učiteljev TJ 1, vodstva šole in otrok, zgodnje obdobje, opismenjevanje v angleščini kot tujem jeziku, aktivno učenje, učenje pesmi, analiza dokumentov, raba IKT, slovenske raziskave, tuje raziskave, učne težave, stališča otrok, metode oismenjevanja, TikTok, predznanje, različno predznanje, napredovanje v znanju, večkodnost učbenika, kultura v učbenikih, učenje angleščine na razredni stopnji, tuj jezik angleščina, stališča učiteljev, matematika v osnovni šoli, učni načrt, doživljajska pedagogika, pouk v naravi, glasbene dejavnosti, kombinirani oddelek, študija primera, stališča učencev, branje in bralna pismenost, ekstenzivno branje, pristopi k učenju tujega jezika, lutka, razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, učbeniki za predmet angleščine, zaznave učencev, taksonomske stopnje, spodbujanje branja, tiho branje, DEAR, Bloomova taksonomija, strategije poučevanja
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici