Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Martina Mejak: Diahrona in sinhrona analiza didaktičnega instrumentarija v osnovnošolskih berilih

Magistrska dela (25)

 1. Luana Rivić: Vloga knjižnice v vrtcu
 2. Tina Lomovšek: Vloga gledališča v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 3. Meta Zibelnik: Vrednotenje ustvarjalnih besedil v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju
 4. Nastja Debenjak: Opismenjevalni pristopi v prvem obdobju osnovne šole - primerjava konceptov
 5. Ana Kurtanjek: Pomen branja v predšolskem obdobju
 6. Anita Bajramović: Razvijanje zgodnje pismenosti z didaktično igro
 7. Eva Nagode: Problemske teme pri književnem pouku v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 8. Klara Menart: Pomen likovne in grafične podobe učbenikov slovenščine pri sprejemanju umetnostnih besedil
 9. Polona Setnikar: Razvijanje bralne pismenosti otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju z uporabo bralnih učnih strategij
 10. Katarina Skočaj: Medpredmetno povezovanje med književno vzgojo pri pouku slovenščine in likovno umetnostjo
 11. Nika Ušaj: Stališča staršev do izvirnih, ljudskih in klasičnih pravljic
 12. Silvija Pavlovič: Razvijanje bralne zmožnosti v drugem razredu osnovne šole
 13. Aleksandra Ćirković: Tabu teme pri književnem pouku v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 14. Metoda Močnik: Vloga odraslih pri razvijanju književnih interesov v 1. razredu ene izmed OŠ na Štajerskem
 15. Nina Pahor: Preverjanje in ocenjevanje jezikovne in književne zmožosti v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 16. Anja Šircelj: Razvijanje neformalnih oblik branja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 17. Petra Koncut: Učiteljevo sprejemanje in obravnavanje učencev s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja na razredni stopnji
 18. Vanesa Pev Stibilj: Multimedijsko podprta fonomimična metoda v procesu opismenjevanja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 19. Simona Iskra: Pripovedovanje zgodb predšolskih otrok in vzgojiteljevo spodbujanje njihovega pripovedovanja
 20. Vanda Jereb: Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju
 21. Sabina Čarman: Spodbujanje domišljije v vrtcu s sodobno pravljico
 22. Petra Zidar: Spodbujanje književne pismenosti z bralno značko
 23. Mateja Marin: Pomen zgodnjega opismenjevanja otrok v občini Postojna
 24. Breda Žvokelj: Spodbujanje bralne pismenosti učencev z vsakodnevnimi vajami
 25. Juta Leskovec: Pogled staršev na vzgojo v povezavi z vzgojno literaturo

Diplomska dela (127)

 1. Nikolina Lep: Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti otrok v predšolskem obdobju
 2. Gašper Žagar: Družinska pismenost v predšolskem obdobju
 3. Melita Pušnik: Bibarije v prvem starostnem obdobju in njihov vpliv na govorni razvoj
 4. Ana Zalar: Obravnava bralne značke v 1. in 5. razredu osnovne šole
 5. Saša Horvat: Pripovedovanje ljudskih pravljic pri otrocih, starih 4-5 let
 6. Amadeja Orač: Pripravljenost otrok, starih od 4 do 5 let, za sodelovanje v predopismenjevalnih dejavnostih
 7. Luka Žorž: Bralni interesi učencev 5. razreda osnovne šole
 8. Anja Menih: Spodbujanje bralne motivacije v 4. razredu osnovne šole
 9. Veronika Pavlic: Razvoj predbralnih zmožnosti pri predšolskem otroku s podporo literarnih del pisateljice Ele Peroci
 10. Veronika Kuhar: Književna zmožnost učencev v 4. razredu osnovne šole
 11. Lovrenc Habe: Ljudsko slovstvo med pripovedovanjem in branjem
 12. Marjetka Ferluga: Mladinska pisateljica Svetlana Makarovič in književni pouk v osnovni šoli
 13. Katarina Benedik: Spodbujanje motivacije za branje v 3. razredu osnovne šole
 14. Arijana Kalamar: Spodbudno učno okolje za razvoj jezikovnih zmožnosti
 15. Tjaša Antolin: Pravljica po komunikacijskem modelu v vrtcu
 16. Simona Nerat: Pesnik Niko Grafenauer v vrtcu
 17. Petra Bodlaj: Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v drugem starostnem obdobju
 18. Dženi Knez: Razvijanje zgodnje pismenosti s slikanicami z besedilom in brez njega
 19. Katarina Žvegelj: Glasovno zavedanje in sistem pisave v predšolskem obdobju
 20. Alenka Kancilja: Spodbujanje grafomotorike pri predšolskem otroku
 21. Ana Vrbančič: Sprejemanje pravljic Anje Štefan pri vrtčevski skupini otrok, starih od 4. do 5. leta
 22. Višnja Rems: Razvijanje jezikovne zmožnosti predšolskih otrok ob gibalni/športni aktivnosti
 23. Slavica Hanželj: Igra vlog v pravljičnem projektu
 24. Tjaša Jelačič: Pravljičarka Ela Peroci v predšolskem obdobju
 25. Špela Mitrovič: Pravljični model v prvem starostnem obdobju
 26. Krista Dobnikar: Uganke v predšolskem obdobju
 27. Klara Bizjak: Šum, glasba in zvok v radijski igri ter interpretativno branje v 1. razredu osnovne šole
 28. Jennifer Antonini: Stališča sedemletnih in devetletnih otrok do pravljice
 29. Špela Štendler: Dramsko-gledališke dejavnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 30. Anja Juvanec: Dramsko-gledališke dejavnosti v prvem izobraževalnem obdobju
 31. Veronika Kos: Razvijanje bralne zmožnosti z ustvarjalnim pogovorom pri bralni znački
 32. Janja Grum Duša: Razvijanje pravljične domišljije ob pravljici Stefana Gemmla Nekoč je bila - - -
 33. Katarina Čajić: Književna vzgoja v vrtcu z bralnim nahrbtnikom
 34. Sava Kralj: "Čas vladar" Razmišljanje o dimenziji časa in uporaba interaktivne projektne pravljice
 35. Tanja Ovčar: Pismenost v zgodnjem otroštvu s poudarkom na razvijanju grafomotorike v prvem starostnem obdobju
 36. Marjana Krapež: Razvijanje jezikovne zmožnosti otrok v prvem starostnem obdobju z bibarijami
 37. Barbara Ivančić: Branje pravljic kot pomemben dejavnik v otrokovem razvoju
 38. Mojca Vičič: Razvijanje pripovedovalne zmožnosti ob pravljici
 39. Tjaša Batistič: Vloga odraslih pri predšolski bralni znački
 40. Sabina Čarman: Odzivi otrok na domišljijski svet v pravljicah
 41. Andreja Jančič: Lirski model v vrtcu - primer Oton Župančič, Ciciban in čebela
 42. Špela Korent: Spodbujanje bralnih interesov v četrtem razredu v jutranjem varstvu
 43. Eva Nagode: Uporaba tabu tem pri pouku književnosti na razredni stopnji osnovne šole
 44. Špela Večernik: Postopek razvijanja grafomotorike v predšolskem obdobju
 45. Polona Setnikar: Otrokova recepcija književnega besedila pri uporabi ustvarjalnih dejavnosti
 46. Anja Oblak: Didaktična igra pri razvijanju upovedovalne zmožnosti v drugem razredu
 47. Andreja Bobovnik: Branje slikanice brez besedila v predšolskem obdobju
 48. Kaja Jogan: Tvorjenje zgodbe ob slikanici brez besedila
 49. Anita Flego: Razvijanje grafomotoričnih spretnosti v predšolskem obdobju s pomočjo izštevank
 50. Karin Brodnik: Razvijanje otrokove predopismenjevalne zmožnosti na podlagi otroškega tiska
 51. Nina Žvarc: Doživljanje in poustvarjanje pravljice v predšolskem obdobju
 52. Janja Zupan: Recepcija pravljice v povezavi s književno obliko in risanko
 53. Denis Rosanda: Slovenske pravljičarke in književna vzgoja v vrtcu
 54. Katarina Strain Novak: Razvijanje glasovnega zavedanja v predšolskem obdobju
 55. Sanda Husić: Pravljični projekt v drugem starostnem obdobju
 56. Anja Treven: Razvijanje zgodnje pismenosti s poudarkom na grafomotoriki
 57. Špela Štefe: Primerjava sodobnih slovenskih pravljičarjev
 58. Suzana Frank: Pripovedovanje ljudske pravljice pri otrocih, starih 4-5 let
 59. Mojca Bajc: Prehod iz neverbalnega v verbalno komuniciranje s pomočjo slikanice pri predšolskih otrocih
 60. Klavdija Novak: Primerjanje literarnega dela z vidika interpretativnega branja in glasbene pravljice
 61. Katja Kobe Gorjanc: Sprejemanje umetnostnega in neumetnostnega besedila v 2. starostnem obdobju
 62. Darja Berce: Razvijanje (pred)bralne zmožnosti otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju
 63. Sonja Petrovčič: Spreminjanje predbralne pismenosti z Bralčkom palčkom
 64. Eva Eržen: Pomen branja pravljic za otrokov spoznavni razvoj v predšolskem obdobju
 65. Darja Knez: Spodbujanje bralne zmožnosti v jutranjem varstvu v drugem razredu
 66. Barbara Hrovatin: Razvijanje grafomotoričnih sposobnosti v predšolskem obdobju
 67. Lea Rupar: Doživljajsko poslušanje radijske igre v predšolskem obdobju
 68. Tjaša Gržinić: Bralne navade učencev 4. in 5. razredov obalnih osnovnih šol
 69. Sandra Ivančič: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s pravljicami
 70. Aleksandra Hrastar: Razvijanje bralnih interesov s slikanico v 1. in 2. obdobju
 71. Monika Primar: Ljudska in klasična pravljica v vrtcu
 72. Vesna Mohorčič: Bralne aktivnosti s pomočjo psa kot alternativna bralna strategija
 73. Veronika Carli: Področje jezika v kurikulumu in smernicah za vrtce na dvojezičnem območju v Italiji in Sloveniji
 74. Sara Bolko: Komunikacijski model za poučevanje književnosti - učiteljeva vloga v fazi šolske interpretacije besedila
 75. Mateja Košec: Didaktične spodbude za pripovedovanje neumetnostnih besedil v prvem in tretjem razredu osnovne šole
 76. Meta Zibelnik: Ustvarjalno pripovedovanje in pisanje v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju
 77. Vlasta Kukovec: Bralna značka v prvem razredu osnovne šole
 78. Urška Saksida: Poglabljanje literarnoestetskega doživetja pri književni vzgoji z lutko
 79. Mira Benedičič: Stališča vzgojiteljev do književne vzgoje
 80. Kris Frančeškin: Razvijanje zgodnje pismenosti in književna vzgoja v vrtcu
 81. Sara Marušič: Razvijanje grafomotorike v predšolskem obdobju
 82. Anita Bajramović: Zakaj beremo pravljice v vrtcu
 83. Nastja Gherlani: Opismenjevanje v prvem izobraževalnem obdobju v osnovnih šolah v Sloveniji in v osnovnih šolah na Tržaškem
 84. Maja Jakob: Spodbujanje bralne zmožnosti v 1. obdobju osnovne šole
 85. Katarina Skočaj: Likovna upodobitev pravljice
 86. Silvija Pavlovič: Pomoč otrokom pri opismenjevalnih težavah
 87. Tjaša Stopar: Vloga družinskega okolja pri govornem razvoju predšolskega otroka
 88. Karin Mezgec: Razvijanje jezikovne zmožnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s poudarkom na pravopisu
 89. Špela Kržmanc: Bibarije v jasličnem oddelku
 90. Tanja Dovžan: Preverjanje književne zmožnosti v 4. razredu osnovne šole
 91. Tjaša Troha: Otrokovo sprejemanje lirike v drugem starostnem obdobju
 92. Tjaša Torkar: Spodbujanje bralne zmožnosti v vrtcu s projektom Veseli bralček
 93. Jerca Košir: Pomen mladinske avtorice Lile Prap v predšolskem obdobju
 94. Barbara Cesar: Vpliv vzgojitelja na razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu
 95. Anja Plohl: Slovenski pravljičarji in vrtec
 96. Bojana Korošec: Josip Ribičič, Miškolin in književna vzgoja v vrtcu
 97. Klara Bajec: Domišljijsko pripovedovanje otrok in njihovo doživljanje ob sliki
 98. Nives Vesel: Branje pravljic v heterogenem oddelku
 99. Anita Svetina: Razvijanje metajezikovnega zavedanja ob poslušanju in pripovedovanju pravljice
 100. Janja Cugelj: Preverjanje in ocenjevanje pri predmetu slovenščine v 5. razredu
 101. Simona Bevk: Organiziranost bralne značke na Idrijsko-Cerkljanskem območju
 102. Dagmar Korošec: Vloga in uporaba didaktičnih iger pri pouku opismenjevanja
 103. Tjaša Sidar: Interpretacija izbranih del pisatelja Roalda Dahla
 104. Marko Curk: Odpravljanje opismenjevalnih primanjkljajev učencev v prvem razredu
 105. Petra Krmelj: Razvijanje domišljije ob fantastični pripovedi v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju
 106. Nina Fifolt: Razvijanje književnih interesov v vrtcu z lutko
 107. Tanja Kušterle: Učenje preko igre v prvem triletju osnovne šole
 108. Kristina Komidar: Vpliv interpretativnega branja umetnostnega besedila na učenčevo ustvarjalnost v prvem triletju
 109. Kristi Žnidarčič: Od branja dramskega besedila do igre vlog
 110. Nina Pahor: Razvijanje bralne motivacije v prvem razredu osnovne šole
 111. Polona Grča: Spodbujanje otrok za sprejemanje drugačnosti z deli mladinske književnosti
 112. Anja Šircelj: Spodbujanje bralnih interesov otrok pri neobveznem branju (bralna značka)
 113. Mojca Volavšek: Vloga učitelja pri spodbujanju medkulturnih kompetenc
 114. Aleksandra Ćirković: Književna vzgoja in tabu teme v osnovni šoli
 115. Ines Pucelj: Razvijanje recepcijske zmožnosti z različnimi vrstami motivacij v prvem triletju
 116. Petra Mekiš: Film kot didaktično sredstvo pri pouku književnosti v 2. triletju osnovne šole
 117. Anja Rojc: Tvorjenje otroških besedil v predšolskem obdobju
 118. Mateja Nevreden: Razvijanje pravljične domišljije v 1. razredu
 119. Mojca Šturm: Uporaba revijalnega tiska v vrtcu
 120. Maja Maljković: Vpliv staršev na razvoj govora v prvem starostnem obdobju
 121. Ana Trojer: Sodobna pravljica in cilji književne vzgoje v kurikulumu
 122. Katjuša Dolinšek: Poimenovalne zmožnosti otrok v prvem starostnem obdobju
 123. Mateja Gombač: Otrokov odnos do ljudske in sodobne pravljice
 124. Monika Kovač: Tipologija slikanice in razvijanje otrokovih književnih interesov
 125. Katja Cerar: Vloga slikopisov v predšolskem obdobju
 126. Klara Kolar: Prebiranje zgodb iz domačega okolja
 127. Erika Leskovec: Razvoj besedišča otrok, starih od 4 do 6 let

Druga dela (3)

 1. Vida Medved-Udovič: Recepcija Cirila Kosmača pri študentih Pedagoške fakultete
 2. Vida Medved-Udovič: Recepcija radijske igre za otroke in književna vzgoja
 3. Razvijanje različnih pismenosti
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici