Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (22)

 1. Andreja Godec: Potencialni učinki legalizacije konoplje v Republiki Sloveniji na prilivno stran proračuna
 2. Mitja Sevšek: Upravljanje javnih univerz z vidika računskega sodišča Republike Slovenije
 3. Tanja Kobovc: Analiza dejavnikov konkurenčnosti v tiskarski industriji
 4. Aleksander Mervar: Dejavniki oblikovanja višine končnih cen električne energije v Sloveniji do leta 2020
 5. Jernej Bizjak: Analiza delovanja upniških odborov v insolvenčnih postopkih
 6. Matjaž Kežman: Pomen pravilnega pozicioniranja v dejavnosti gradbenih panelov na tujem trgu
 7. Karmen Verle: Procesni pristop za povečanje uspešnosti in učinkovitosti podjetja v industriji brusov
 8. Matjaž Rihtaršič: Analiza perspektivnosti BIH z vidika globalizacije avtomobilske industrije
 9. Ingrid Kuk: Bančno zavarovanje kot nova tržna pot pri trženju zavarovalnih storitev
 10. Stano Plahhutta: Vloga države pri razreševanju krize v delovno intenzivnem podjetju
 11. Klavdija Kojc: Model nadzora poslovanja v mednarodno povezanih podjetjih
 12. Greta Šinkovec: Spreminjanje procesov za doseganje konkurenčne prednosti na konsolidiranem trgu maloprodaje
 13. Ani Škufca: Predlogi za izboljšavo modela financiranja v akutni bolnišnični obravnavi
 14. Karmen Kokelj: Primerjalna analiza izvedljivosti načrtov finančne reorganizacije podjetij v prisilni poravnavi
 15. Žiga Peljko: Učinek masovne privatizacije državnega kapitala na podjetja v Bosni in Hercegovini
 16. Bojan Kos: Posebnosti mednarodnega sodelovanja in strateškega povezovanja društev
 17. Melita Rozman Dacar: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih kot ključ uspešnosti podjetja
 18. Ivan Pajek: Sinergijski učinki združevanja finančnih holdingov na izbranem primeru
 19. Boštjan Koren: Razvoj integriranega javnega potniškega prometa v Sloveniji
 20. Vesna Klemenčič: Posebnosti razvoja organizacijske kulture v pointegracijskem obdobju v turističnem podjetju
 21. Martina Kraner: Možnosti unovčevanja zavarovanj posojilnih obveznosti v insolvenčnih postopkih
 22. Matija Loboda: Vloga kapitalskih povezav pri doseganju konkurenčne prednosti v kovinskopredelovalni dejavnosti

Diplomska dela (111)

 1. Urška Černe Zorko: Pomen kriznega komuniciranja v kriznem managementu
 2. Elma Saira Kukavica: Posebnost vstopa storitvenega podjetja na Kazahstanski trg
 3. Maja Pernuš: Krizni management v malem projektantskem podjetju
 4. Tina Pahor: Posebnosti reševanja krize v proizvodnem podjetju
 5. Klavdija Ule: Primerjalna analiza postopka prisilne poravnave
 6. Alja Bašelj: Posebnosti razvojne krize pri samostojnem podjetniku
 7. Aleš Jezeršek: Pomen stalnih sprememb v malem podjetju
 8. Gordana Surudžić: Preprečevanje kriz z združevanjem podjetij
 9. Helena Bržan: Uredba o skupinskih izjemah v avtomobilski panogi
 10. Šeheresada Cigoj: Analiza stanja in predlogi rešitev za izbrano podjetje v krizi
 11. Maja Naglič: Selitev proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo
 12. Sonja Španič: Uvedba evra in zavarovalništvo
 13. Zoran Cvijić: Zablode managementa v procesu nastajanja krize
 14. Suzana Novak Vodopivec: Vstop trgovskega podjetja na tuji trg
 15. Branko Novak: Krizno vodenje ob pojavu naravne ali druge nesreče
 16. Matej Likar: Prenova podjetja za dosego večje uspešnosti poslovanja
 17. Boris Lešnik: Razvoj integracijskih procesov v Evropi in Sloveniji
 18. Maja Jelenc: Učinkoviti in integrirani poslovni procesi v transportnem podjetju
 19. Danijel Gavrić: Mednarodni odnosi Rusije in vzroki za plinsko krizo 2009
 20. Nataša Iskra: Reorganizacija carinske službe ob vstopu v Evropsko unijo
 21. Branka Repnik: Kriza v podjetju
 22. Gregor Jerše: Značilnosti povezovanja bank in zavarovalnic - bančno zavarovalništvo
 23. Ružica Pavlović: Vzroki in področja prestrukturiranja izbranega podjetja
 24. Ivan Markoja: Podjetniški inkubator kot dejavnik razvoja občine Odranci
 25. Tanja Sovdat: Posebnosti poslovanja z ruskim trgom
 26. Rok Prešern: Svetovna trgovinska organizacija in novi izzivi
 27. Simon Martinec: Posebnosti nastajanja krize v malem podjetju
 28. Kristina Mitrović: Posebnosti vstopa na izbrana azijska trišča
 29. Simon Kovšca: Izbrana področja prestrukturiranja v gozdarskem podjetju
 30. Helena Glavica, Biljana Mitrović: Prenos franšize na hrvaški trg
 31. Branko Črepinšek: Prestrukturiranje malega podjetja v krizi
 32. Snežana Mijatovič: Odnosi z javnostmi kot pomembno strateško orodje
 33. Marija Mojca Sodnik: Prevzemi in obramba pred njimi
 34. Jože Tement: Strateško povezovanje kmetijskih zadrug
 35. Tjaša Bolčič: Krizni management v nepridobitni organizaciji
 36. Aldo Brundula: Prenova poslovanja za dosego večje uspešnosti podjetja
 37. Soraja Mušič: Sodobni pristopi pri izbiri novih sodelavcev v večnacionalnem podjetju
 38. Nina Lisjak: Primer strateške povezave na trgu Indije
 39. Josip Poklukar: Vpliv kulture na mednarodno poslovanje
 40. Rok Marolt: Reševanje krize v letalskem podjetju
 41. Toni Čuk: Izboljšanje poslovanja nabave in logistike
 42. Kristina Vetrih: Primerjalna analiza vstopa srednje velikega podjetja na italijanski in estonski trg
 43. Metka Rožič: Izzivi prihodnosti LR Kitajske
 44. Andrejka Lipovec: Načrtno uvajanje nove dejavnosti
 45. Robert Šafarič: Povezovanje ali združevanje podjetij za preprečitev nastanka krize
 46. Predrag Pranjić: Prisilna poravnava
 47. Andrej Gradišek: Razvoj novega izdelka - današnja stalnica
 48. Špela Demšar: Vloga dejavnika kulture v poslovanju s Turčijo
 49. Vlado Ahčin: Možne metode za prenovo podjetja
 50. Miha Cajnko: Nastop na tujih trgih s polnjeno žico
 51. Teja Todorovič: Promocija vina po meri potrošnika
 52. Aleš Burnik: Gospodarski položaj Poljske po vstopu v Evropsko unijo
 53. Dejan Stamenković: Uporaba pravila 80/20 za programsko-tržno prestrukturiranje
 54. Tomislav Apollonio: Prevzemi družb in mehanizmi obrambe
 55. Rok Jekovec: Kriza podjetja in insolvenčni postopki
 56. Tina Gomivnik: Reorganizacija slovenske podružnice v tujini
 57. Mateja Žunko: Prenova dejavnosti za dosego večje uspešnosti poslovanja
 58. Lea Šircelj: Pomen učinkovitega izvajanja ukrepov po postopku prisilne poravnave
 59. Klavdija Uršič: Analiza zapiranja in likvidacije rudnika
 60. Marko Mesarič: Primer prevzema v slovenski trgovini
 61. Urban Plestenjak: Motivi internacionalizacije trgovskega podjetja
 62. Nastja Kleva: Prosti pretok delovne sile v EU
 63. Tomislav Zupančič: Pomen analize ključnih dejavnikov razvoja
 64. Julijana Furlan: Vpliv globalizacije in povečane internacionalizacije poslovanja na vsebino strateškega menedžmenta
 65. Aleš Toplak: Vpliv učinkovite promocije na uspeh poslovanja
 66. David Bembič: Kadvorski vidiki združitve zavarovalnic
 67. Predrag Koković: Uvajanje nove storitve v času gospodarske krize
 68. Matej Pirmanšek: Doseganje prenove poslovanja v malem podjetju
 69. Marija Volčanšek: Nabava kot pomembna strateška funkcija v farmacevtskem podjetju
 70. Metka Putrih: Slovenija v OVSE in v paktu stabilnosti
 71. Kada Koca: Obvladovanje krize na primeru podjetja X
 72. Janja Mraz: Kohezijska politika Evropske unije in njen vpliv v Sloveniji
 73. Roberta Peterlin: Analiza simptomov in vzrokov krize
 74. Mitja Bervar: Model kriznega managementa v društvih
 75. Saša Jelen: Primer prilagajanje podjetja v času finančne in gospodarske krize
 76. Višnja Šimac: Reorganizacija sektorja bolnišnične prehrane
 77. Borut Kozinc: Neposredno trženje na televiziji
 78. Stanka Repas: Tveganja in bančne garancije v mednarodnem poslovanju z vidika banke
 79. Janko Rakef: Reorganizacija rehabilitacije v bolnišnici
 80. Aleksander Pečarič: Širitev prodaje na tuji trg
 81. Janez Frelih: Funkcija nabave in povezanih služb pri priskrbi surovin v proizvodnem podjetju
 82. Martina Kodrič: Vpliv spremembe imena podjetja na njegovo razpoznavnost
 83. Nika Macuh: Kriza kot različna subjektivna zaznava
 84. David Korošec: Kitajska kot pospeševalec globalizacije
 85. Zdenko Bašan: Strategija in organiziranost letalskega podjetja
 86. Tanja Gomišček: Inštrumenti plačila in zavarovanja plačil v mednarodnem poslovanju
 87. Janez Matko: Prenova področja prodaje za doseganje večje uspešnosti poslovanja
 88. Irena Šafer: Stečaj podjetnika kot izhod iz krize
 89. Petra Potočnik: Soočanje s krizo v malem podjetju
 90. Branko Fujs: Odzivanje na nesreče v letalskem prevozniku
 91. Bojan Nedoh: Uvedba in trženje bančnega zavarovalništva
 92. Franc Zdolšek: Posebnosti prenove malega podjetja
 93. Dalibor Mršič: Analiza stanja in rešitve za podjetje v krizi
 94. Matjaž Derin: Reševanje in preprečevanje kriz v podjetju s pomočjo marketinških inštrumentov
 95. Aleksandra Vaupotič: Zamujene priložnosti reševanja krize v tekstilni industriji
 96. Majda Kos: Zagotavljanje racionalne porabe javnih sredstev pri oddaji naročil male vrednosti
 97. Nuša Perčič: Prednosti in slabosti preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 98. Marta Ivančič: Analiza primera prevzema v bančnem sektorju
 99. Robert Mesec: Korenito spreminjanje poslovnih procesov pri doseganju uspešnosti poslovanja
 100. Janja Šubelj: Raziskava trga in smernice za povečanje prodaje tabletirane soli
 101. Tea Krajec: Učinki prestrukturiranja srednje velike kmetije
 102. Matjaž Lasič: Prilagajanje podjetja na liberalizacijo trga
 103. Helena Vodeb Kokošar: Poslovna kriza podjetnika in vidiki prenove
 104. Mateja Urdih: Špedicije v novi vlogi po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 105. Teja Črv: Podjetniške povezave v gradbeništvu
 106. Benjamin Majcen: Pridobivanje konkurenčne prednosti z uvajanjem načel učečega se podjetja
 107. Danilo Marinko: Posebnosti kriznega managementa v javnih podjetjih (gospodarske javne službe)
 108. Minka Dolić: Analiza stanja in predlogi rešitev za javni zavod v krizi
 109. Nives Štefančič: Izboljšanje delovnih pogojev kot sestavina prestrukturiranja podjetja
 110. Ljubica Regina: Globalizacija - managerska tema sedanjosti
 111. Matija Tancar: Analiza uspešnosoti poslovanja izbranega podjetja v obdobju globalne fiannčne krize

Druga dela (7)

 1. Drago Dubrovski: Vidiki kriznega managementa in prenove podjetij
 2. Drago Dubrovski: The role of programme-market restructuring for accelerated development
 3. Drago Dubrovski: Restructuring and business reengineering in integrative processes
 4. Drago Dubrovski: Peculiaridades de Administrar una Compania Pequena en Crisis
 5. Drago Dubrovski: Pomembnost ugotavljanja pravilnih vzrokov za nastanek podjetniške krize
 6. Drago Dubrovski: Management mistakes as causes of corporate crises
 7. Drago Dubrovski: The role of programme-market restructuring
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici